VIP Listings Archive

Thursday, February 8, 2018

ASINERUM VERBS: ASINERUM DỘNGTỪ #3 :P1

READ-ONLY ARCHIVE. NO COMMENTS ALLOWED

ASINERUM VERBS: ASINERUM DỘNGTỪ #3

Asinerum Project Commander
*Ngữ-văn 2018-02-07 17:00:00

ASINERUM DỘNGTỪ [CONTINUA]
Note: vănbản bằng chữ Asinerum trong trìnhbày của Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} luôn biên-hoa, còn chữ english thì biên-thường trong zấu {} ngoặc-nhọn.
ASINERUM VERBS PART 3
ASINERUM VERBAL NOUNS
Dây là zanh-dộngtừ {verbal-noun}, dược tạo từ dộngtừ, mà chúng mình dã nom qualoa trong các phần trước, bằng cách thêm [I] vào Duôi dộngtừ nguyênbản.
Chảzụ dộngtừ MANJER {eat} tạo-ra zanh-dộngtừ MANJERI {eating};
Zanh-dộngtừ chínhxác là zanhtừ, nên trọng-âm nó bị dủn sang âm áp-chót của từ.
Dộngtừ MANJER mang trọng-âm tại [MAN], nhưng zanh-dộngtừ MANJERI mang trọng-âm tại [JE].
Zùng zanh-dộngtừ ychang zùng zanhtừ, có dủ case, gender, number:
JE LOVERAN MANJERIC: tao yêu cắn {I love eating};
WELLYI MANJERI FAIRIN HOMMADS FATEC: cắn no làm dànbà béo {well eating makes women fat};
ASINERUM GERUND
Dây là dộngtừ-mềm {gerund}, cũng dược tạo từ dộngtừ nguyênbản, nhưng em mang chứcnăng của cả zanhtừ và dộngtừ. Vào chữ Mẽo, thì dộngtừ-mềm chính là zanh-dộngtừ, aka ing-form.
Asinerum dộngtừ-mềm tạo bằng cách thêm [EL] vào Duôi dộngtừ nguyênbản, trọng-âm giữ-nguyên.
Asinerum dộngtừ-mềm hoàntoàn không biến-cách, cũng không có gender và number.
Chảzụ MANJER {eat} thành MANJEREL {eating}, trọng-âm tại [MAN] giữ-nguyên;
Zùng Asinerum dộngtừ-mềm như zùng gerund trong english. Các objects của nó cũng biến-cách như khi theo dộngtừ thường.
:gerund as subject
MANJEREL CARNEC FAIRIN VID ESER FATYAX: cắn thịt làm em béo {eating meat makes you fat};
:gerund as direct object
JE LOVERAN MANJEREL CARNEC: tao yêu cắn thịt {I love eating meat};
WE ZER FINIRAL MANJEREL CARNEC: chúng tao dã ngwng cắn thịt {we finished eating meat};
HAI DUTI SIN MANJEREL CARNEC: côngtác của ẻm là cắn thịt {her duty is eating meat};
:gerund as indirect object
VI SON VERYG FASTYEX IL MANJEREL CARNEC: mày zất nhanh trong vụ cắn thịt {you are very fast in eating meat};
:gerund as verb
HE COMERIN TU MANJEREL CARNEC: nó dến dặng cắn thịt {he comes to eat meat};
:gerund as adverb
MANJEREL MUCHOEC CARNEC, JE BECOMERAN PLUSYG FORTYEX: cắn khủng thịt, tao khỏe hơn {eating much meat I become stronger};
SABEREL ZAEFC, WE ZER GETARAL MADYEXS: biết chuyện dấy, chúng tao phát khùng {knowing that we got mad};
ASINERUM MODES
Dây là các thẻ aka thái {mode} của Asinerum dộngtừ, có 2 zạng:
(1) thẻ-zởzang {imperfect};
(2) thẻ-hoànthành {pluperfect};
Các thẻ của Asinerum dộngtừ zùng cănbản cho văn tả quákhứ.
Asinerum dộngtừ thẻ-zởzang, thì chuyên zùng trỏ hànhvi chưa finish tại quákhứ, có 3 tạng:
(a) hànhvi-liền {continuous-action};
(b) hànhvi-lặp {repeated-action};
(c) hànhvi-zong {unfinished-action};
Asinerum dộngtừ thẻ-hoànthành, thì chuyên zùng trỏ hànhvi dã finish tại quákhứ, có 2 tạng:
(a) hànhvi-ngắn {short-action};
(b) hànhvi-zài {long-action};
:verb imperfect continuous action
Cho hànhvi-liền zởzang {imperfect-continuous-action}, tươngdương english past-continuous, Asinerum dánh 1 trong 2 cách:
(1) zùng cụm 2 trợ-dộngtừ ZER BAR cùng dộngtừ-chính tại thì hiệntại:
HA LIVERIN: she lives;
HA ZER BAR LIVERIN: she was living;
HA ZER BAR LIVERIN TUY FRO 1985 PA 1987: ẻm sống dây từ 1985 dến 1987 {she was living here from 1985 to 1987};
(2) zùng dộngtừ ESER {be} tại thì quákhứ-xa kèm phântừ-hiệntại của dộngtừ-chính, tươngtự zùng trợ-dộngtừ ZER cùng dộngtừ-chính tại thì hiệntại-hẹp aka narrow-present-tense:
HA SIN: she is;
HA SINZ: she was;
HA ZER SIN: she was;
HA SINZ LIVERUN: she was living;
HA ZER SIN LIVERUN: she was living;
HA SINZ LIVERUN TUY FRO 1985 PA 1987: ẻm dã sống dây từ 1985 dến 1987 {she was living here from 1985 to 1987};
HA ZER SIN LIVERUN TUY FRO 1985 PA 1987: ẻm dã sống dây từ 1985 dến 1987 {she was living here from 1985 to 1987};
:verb imperfect repeated action
Cho hànhvi-lặp zởzang {imperfect-repeated-action}, tươngdương english {used-to-form} trong tạng câu "someone used to do something", Asinerum dánh 1 trong 2 cách:
(1) zùng dộngtừ AVER {have} tại thì quákhứ-xa kèm phântừ-hiệntại của dộngtừ-chính:
MANJERUN: eating;
WE VAL: we have;
WE VALZ: we had;
WE ZER VAL: we had;
WE VALZ MANJERUN: we used to eat;
WE ZER VAL MANJERUN: we used to eat;
WE VALZ MANJERUN DINEROC AT 1800: chúng-tao quen cắn-chiều vào 1800 {we used to eat dinner at 1800};
WE ZER VAL MANJERUN DINEROC AT 1800: chúng-tao quen cắn-chiều vào 1800 {we used to eat dinner at 1800};
(2) zùng dộngtừ FARER {do} tại thì quákhứ-xa kèm phântừ-hiệntại của dộngtừ-chính:
MANJERUN: eating;
WE FAL: we do;
WE FALZ: we did;
WE ZER FAL: we did;
WE FALZ MANJERUN: we used to eat;
WE ZER FAL MANJERUN: we used to eat;
WE FALZ MANJERUN DINEROC AT 1800: chúng-tao thường cắn-chiều vào 1800 {we used to eat dinner at 1800};
WE ZER FAL MANJERUN DINEROC AT 1800: chúng-tao thường cắn-chiều vào 1800 {we used to eat dinner at 1800};
:verb imperfect unfinished action
Cho hànhvi-zong zởzang {imperfect-unfinished-action}, tươngdương english present-perfect-continuous, Asinerum dánh 1 cách:
(1) zùng trợ-dộngtừ VAR cùng dộngtừ-chính tại thì hiệntại-hẹp aka narrow-present-tense:
LIVERUN: living;
HA SIN: she is;
HA SIN LIVERUN: she is living;
HA VAR SIN LIVERUN: she has been living;
HA VAR SIN LIVERUN TUY FA 1985: ẻm sống dây từ 1985 {she has been living here since 1985};
:verb pluperfect short action
Cho hànhvi-ngắn hoànthành {pluperfect-short-action}, tươngdương english past-perfect, Asinerum dánh 1 trong 2 cách:
(1) zùng dộngtừ AVER {have} hay ESER {be} tại thì quákhứ-xa kèm phântừ-quákhứ của dộngtừ-chính:
MANJEREN: eaten;
HE VIN: he has;
HE VINZ: he had;
HE ZER VIN: he had;
HE VINZ MANJEREN: he had eaten;
HE ZER VIN MANJEREN: he had eaten;
HE VINZ MANJEREN AM WEJ JE COMERANZ: nó dã cắn xong trước khi tao tới {he had eaten before I came};
HE ZER VIN MANJEREN AM WEJ JE COMERANZ: nó dã cắn xong trước khi tao tới {he had eaten before I came};
HE SIN: he is;
HE SINZ: he was;
HE ZER SIN: he was;
HE SINZ MANJEREN: he had eaten;
HE ZER SIN MANJEREN: he had eaten;
HE SINZ MANJEREN AM WEJ JE COMERANZ: nó dã cắn xong trước khi tao tới {he had eaten before I came};
HE ZER SIN MANJEREN AM WEJ JE COMERANZ: nó dã cắn xong trước khi tao tới {he had eaten before I came};
(2) zùng dộngtừ FARER {do} tại thì quákhứ-xa kèm phântừ-quákhứ của dộngtừ-chính:
MANJEREN: eaten;
HE FIN: he does;
HE FINZ: he did;
HE ZER FIN: he did;
HE FINZ MANJEREN: he had eaten;
HE ZER FIN MANJEREN: he had eaten;
HE FINZ MANJEREN AM WEJ JE COMERANZ: nó dã cắn xong trước khi tao tới {he had eaten before I came};
HE ZER FIN MANJEREN AM WEJ JE COMERANZ: nó dã cắn xong trước khi tao tới {he had eaten before I came};
:verb pluperfect long action
Và cho hànhvi-zài hoànthành {pluperfect-long-action}, tươngdương english past-perfect-continuous, em Asinerum dánh 1 cách:
(1) zùng cụm 2 trợ-dộngtừ ZER VAR cùng dộngtừ-chính tại thì hiệntại-hẹp aka narrow-present-tense. Cú này ychang zùng trợ-dộngtừ VAR cho hànhvi-liền zởzang, hoặc zùng trợ-dộngtừ ZER cho hànhvi-zong dã trìnhbày above:
LIVERUN: living;
HA SIN: she is;
HA SIN LIVERUN: she is living;
HA VAR SIN LIVERUN: she has been living;
HA ZER VAR SIN LIVERUN: she had been living;
HA ZER VAR SIN LIVERUN TUY IM TUQP ANNOPS AM WEJ JE COMERANZ: ẻm dã sống dây hai mùa trước khi tao tới {she had been living here for two years before I came};
HA SIN: she is;
HA ZER SIN: she was;
HA ZER SIN LIVERUN: she was living;
HA VAR ZER SIN LIVERUN: she had been living;
HA VAR ZER SIN LIVERUN TUY IM TUQP ANNOPS AM WEJ JE COMERANZ: ẻm dã sống dây hai mùa trước khi tao tới {she had been living here for two years before I came};
ASINERUM VERB MOODS
Dây là các thức {mood} của Asinerum dộngtừ, có 14 zạng:
(1) thức-chỉdịnh {indicative-mood};
(2) thức-giảdịnh {subjunctive-mood};
(3) thức-phủdịnh {negative-mood};
(4) thức-nghivấn {interrogative-mood};
(5) thức-diềukiện {conditional-mood};
(6) thức-mệnhlệnh {imperative-mood};
(7) thức-phảnthân {reflexive-mood};
(8) thức-liênzanh {composite-mood};
(9) thức-vôchủ {impersonal-mood};
(10) thức-nấp {hidden-mood};
(11) thức-phức {complex-mood};
(12) thức-phỏngdoán {hypothetical-mood};
(13) thức-suyluận {inferential-mood};
(14) thức-khảnăng {potential-mood};
:verb indicative mood
Asinerum dộngtừ thức-chỉdịnh {indicative-mood}, thì chuyên zùng cho văn tả các món thôngzụng không có gì trúctrắc hay trừutượng, chảzụ, tả em ngựa dang nhai khoai, etc, mà chúng mình quen zùng.
Nó dơngiản như dộngtừ nguyênbản, khỏi bàn.
:verb subjunctive mood
Asinerum dộngtừ thức-giảdịnh {subjunctive-mood}, thì chuyên zùng cho văn tả các hammuốn, ướcvọng hay tưởngtượng, suytư, nhắcnhở, aka sựkiện chưa xảy ra.
Asinerum dánh thức-giảdịnh bằng cách zùng trợ-dộngtừ MOR hay WOR, dều mang nghĩa là {would} aka [nhẽ], cùng dộngtừ nguyênbản cho object phrase, và dộngtừ-chia {conjugated} cho subject phrase.
*object phrase
WISHARAN THED WOR ESER TUY: tao ước chúng có dây {wish they were here};
HOPERAN HAD MOR WIC AMER: tao mong nàng yêu tao {hope she love me};
HOPERAL HED WOR CAPIR ZIEFC: chúng tao mong nó zõ chuyện này {we hope he understand this};
WANNARALZ VID MOR LABOR HARDY: chúng tao muốn mày chăm {we wanted you to work hard};
NECESITARON WOR RESERVER LICS BILLETICS: mày cần book vé dó {you need to book the tickets};
SIN DIFFICILYIX MOR CAPIR ZAEFC: khó mà zõ chuyện dấy {it is difficult to understand that};
*subject phrase
SIJ MOR SAN VIX, JE WOR FANNANAEFC: nếu là mày, tao cũng làm vậy {if I were you I woulddo the same};
THE SUGGESTERIL QEJ LU CARU MOR BER REPAIRIN NOY: chúng phán, con xe sẽ dược sửa ngay {they suggest that the car be repaired now};
THE SUGGESTERIL QEJ HA MOR LABORINHARDY: chúng phán, ẻm sẽ làm chăm {they suggest that she work hard};
:verb negative mood
Asinerum dộngtừ thức-phủdịnh {negative-mood}, thì chuyên zùng cho các câu-văn phủdịnh.
Asinerum ra thức-phủdịnh bằng cách zùng các trợ-dộngtừ NER, NIR, NUR, NAR, hay các compounds của NER, như ZER-NER, VAR-NER, TER-NER, cùng dộngtừ-chính chia bìnhthường:
*indicative mood
WE MANJERAL: chúng tao cắn {we eat};
*negative mood
WE NER MANJERAL: chúng tao không cắn {we do not eat};
HERY WE NIR MANJERAL: qua chúng tao dã không cắn {yesterday we did not eat};
WE NUR MANJERAL IETY: chúng tao chưa cắn déo gì {we have not eaten yet};
CRASY WE NAR MANJERAL: mai chúng tao sẽ không cắn {tomorrow we shall not eat};
HERY WE ZER NER MANJERAL: qua chúng tao dã không cắn {yesterday we did not eat};
WE VAR NER MANJERAL IETY: chúng tao chưa cắn déo gì {we have not eaten yet};
CRASY WE TER NER MANJERAL: mai chúng tao sẽ không cắn {tomorrow we shall not eat};
Note: khi thức-phủdịnh zùng cùng thức-giảdịnh, thì thức-giảdịnh là trungtâm, NER/NUR quăng dâu cũng dược:
*negative subjunctive mood
WISHARAN VID NER WOR ESER TUY: tao ước mày không có dây {wish you were not here};
WISHARAN VID WOR NER ESER TUY: tao ước mày không có dây {wish you were not here};
:verb interrogative mood
Asinerum dộngtừ thức-nghivấn {interrogative-mood}, thì chuyên zùng cho các câu văn-hỏi question.
Asinerum ra thức-nghivấn bằng 1 trong 3 cách:
(1) zùng các trợ-dộngtừ DOR, DIR, DER, hay các compounds của DOR, như ZER-DOR, VAR-DOR, TER-DOR, cùng dộngtừ-chính chia bìnhthường:
*indicative mood
VI SABERON AB ZAEFP: mày tỏ zìa món dó {you know about that};
*interrogative mood
DOR SABERON AB ZAEFP: mày có tỏ zìa món dó không {do you know about that};
DIR SABERON AB ZAEFP: mày dã tỏ zìa món dó chưa {did you know about that};
VAR DOR SABERON AB ZAEFP: mày chưa tỏ zìa món dó à {have you known about that};
DOR VON SABEREN AB ZAEFP: mày chưa tỏ zìa món dó à {have you known about that};
DER SABERON AB ZAEFP: mày sẽ tỏ zìa món dó chứ {will you know about that};
(2) zùng 1 trong 2 thántừ NOH {no} và JEH {yes}, hoặc các biếnzạng của chúng như NEH/IEH, mà táng mẹ vào dýt câu-văn trong indicative-mood:
VI SABERON AB ZAEFP, NOH: mày có tỏ diều dó không {do you know about that};
VI SABERON AB ZAEFP, JEH: mày tỏ diều dó chứ {do you know about that};
(3) zùng zấu hỏi aka question-mark sau câu indicative-mood, cách này cănbản zành cho văn-biên.
Note 1: DOR/DIR/DER nên táng vào dầu hay dýt phrase, hay nằm sát vịngữ, không nên nằm bừa.
Note 2: thức-nghivấn cothe nằm mẹ trong thức-phủdịnh và/hoặc thức-giảdịnh, không sao cả.
DOR NER SABERON AB ZAEFP: mày không tỏ zìa món dó à {don't you know about that};
DOR WISHARON THED WOR ESER TUY: mày có ước chúng có dây không {do you wish they were here};
:verb conditional mood
Asinerum dộngtừ thức-diềukiện {conditional-mood}, thì chuyên zùng cho văn tả các event zâyzưa nhau theo quanhệ nhânquả.
Asinerum dánh thức-diềukiện cănbản bằng cách zùng trợ-dộngtừ MOR hay WOR, naná thức-giảdịnh, dòi trong câu phải có liêntừ-diềukiện như SEJ/SIJ {if} và TEJ {then}. Hai thức này sometimes nghe ychang, khi hànhvi event thuộc zìa thì quákhứ:
SIJ MOR SAN VIX, JE WOR FANNANAEFC: nếu là mày, tao cũng làm vậy {if I were you I woulddo the same};
Asinerum ra thức-diềukiện cho thì tươnglai, khi tả các event chắcchắn hay hoạchdịnh:
SEJ VI WENTAROL WE TER SINGERAL: nếu chúng mày cút, chúng tao sẽ hát {if you go we shall sing};
Asinerum ra thức-diềukiện cho thì hiệntại, khi tả các event quenlặp {repeated} hay quyluật:
WEJ SINGEROL WE MANJERAL: khi chúng mày hát, thì chúng tao ăn {when you sing we eat};
:verb imperative mood
Asinerum dộngtừ thức-mệnhlệnh {imperative-mood}, thì chuyên zùng cho các câu-văn mệnhlệnh.
Asinerum ra thức-mệnhlệnh bằng 1 trong 2 cách:
(1) zùng dộngtừ nguyênbản naná english:
ALER PLASERAH ALER: xin hãy di di {goplease go};
MANJER SIJ WANNARON: cứ cắn nếu mày ham {eat if you want};
(2) zùng các trợ-dộngtừ LER, LIR, COR, DUR, cùng dộngtừ-chính chia bìnhthường, riêng DUR chuyên phi cùng zanh-dộngtừ aka verbal-noun:
COR MANJERON SIJ WANNARON: cứ cắn nếu mày ham {eat if you want};
DUR MANJERI SIJ WANNARON: cứ cắn nếu mày ham {eat if you want};
LER MANJERIL LES DOGES: hãy cho dám chó ăn di {letthe dogs eat};
LIR MANJERAL MIOS AMIGOS: cắn nào các bạn của anh {let's eat my friends};
:verb reflexive mood
Asinerum dộngtừ thức-phảnthân {reflexive-mood}, thì chuyên zùng cho văn tả hànhvi của các dốitượng tự tácdộng lên chính mình.
Asinerum ra thức-phảnthân bằng 1 trong 2 cách:
(1) zùng các dạitừ-phảnthân {reflexive-pronoun} như QE, QA, etc, mà chúng mình dã quen tại dạitừ:
HA CILLERINZ QAC: ẻm tự sát {she killed herself};
LES DOGES BITERIL QOCS: các chó cắn nhau {the dogs bite each other};
(2) zùng trợ-dộngtừ QOR, cùng dộngtừ-chính chia bìnhthường:
HA QOR CILLERINZ: ẻm tự sát {she killed herself};
LES DOGES QOR BITERIL: các chó cắn nhau {the dogs bite each other};
:verb composite mood
Asinerum dộngtừ thức-liênzanh {composite-mood}, thì chuyên zùng cho các cụm dộngtừ liênhoàn.
Khy này, Asinerum quydịnh, chỉ dộngtừ dầutiên chia bìnhthường, các em khác nguyênbản, nhưng chúng em nên nằm sát nhau, zù không bóbuộc, và cothe kẹp giớitừ TU {to} hoặc không:
LICERAN VIC BESAR: tao thích hun em {I like to kiss you};
LICERAN BESAR VIC: tao thích hun em {I like to kiss you};
LICERAN TU BESAR VIC: tao thích hun em {I like to kiss you};
Note: lưu-ý phândịnh dộngtừ liênhoàn vs multi-verbs:
VIC BESARAN LOVERAN MISSARAN: tao hun em yêu em mong em {I kiss you I love you I miss you};
:verb impersonal mood
Asinerum dộngtừ thức-vôchủ {impersonal-mood}, thì chuyên zùng cho văn tả chuyện bângquơ, như trời mưa, ngày lành, etc, aka văn không cần chủngữ {subject}.
Khy này, Asinerum quydịnh, câu-văn sẽ không có chủngữ, và dộngtừ zùng tại ngôi-3, giống-trung, số-ít:
BAR RAINORIN: trời dang mưa {it is raining};
SIN RAINORUN: trời dang mưa {it is raining};
SIN SADYOX MOLTYG: buồn quá {it's so sad};
:verb hidden mood
Asinerum dộngtừ thức-nấp {hidden-mood}, thì chuyên zùng cho cách biên văn giấu mẹ dộngtừ, nhẽ chỉ hạp mý dộngtừ ESER {be}, hay sometimes cả AVER {have}.
Khy này, Asinerum quydịnh, câu-văn sẽ không có ESER và AVER, thậmchí không có cả giớitừ hay liêntừ.
*indicative mood
VI SON VERYG BELYAX: em dẹp quá {you are very beautiful};
SU LUP RODUP SIL NUMEROES DOGES: dường dầy chó {on the road there is a number of dogs};
HE VIN MUCHOAV MONETAV: nó dông xèng {he has much money};
*hidden mood
VI VERYG BELYAX: em dẹp quá {you are very beautiful};
RODUP NUMEROES DOGES: dường dầy chó {on the road there is a number of dogs};
HE MUCHOAV MONETAV: nó dông xèng {he has much money};
:verb complex mood
Asinerum dộngtừ thức-phức {complex-mood}, quân Bương kêu là, phrasal-verb, là tạng dộngtừ di kèm mý vài từ khác, mà trọngyếu là, giớitừ, như {log-in}, {make-up}, etc, của english.
Khy này, Asinerum quydịnh, zính mẹ các từ ý vào nhau, bằng zấu-gạch aka hyphen, hoặc sángtạo ra em từ mới, cũng bằng cách ghép các từ cũ vào nhau, không cần zấu-gạch. Hoặc cothe, zùng trạngtừ thayvì giớitừ hay phụtừ {particle}. Zo chỉ cần thêm con [Y] vào duôi giớitừ, dã có ngay 1 trạngtừ.
Ngàynày, kho từvựng Asinerum chưa có dộngtừ thức-phức nào. Cụm {log-in} mẽo, zịch sang Asinerum thì thành LOGINER, aka 1 em dộngtừ dơn.
COMER BACY: quay lại {come back};
BACICOMER: quay lại {come back};
:verb hypothetical mood
Asinerum dộngtừ thức-phỏngdoán {hypothetical-mood}, thì chuyên zùng cho văn tả các event, dã cothe xảy-ra nhưng thực thì không.
Asinerum ra thức-phỏngdoán bằng 1 cách:
(1) zùng cụm 2 trợ-dộngtừ PUR VAR (PUR NUR cho câu phủdịnh) cùng dộngtừ-chính tại thì hiệntại:
VI PUR VAR MORIRON: mày suýt tèo {you could have died};
VI PUR NUR SON VIAZ MADRAZ FILLEX: mày suýt không là con của mẹ mày {you could have not been your mother's son};
:verb inferential mood
Asinerum dộngtừ thức-suyluận {inferential-mood}, thì chuyên zùng cho văn tả các event cóvẻ dã xảy-ra nhưng chưa ai xácnhận.
Asinerum ra thức-suyluận bằng 1 cách:
(1) zùng cụm 2 trợ-dộngtừ MUR VAR (MUR NUR cho câu phủdịnh) cùng dộngtừ-chính tại thì hiệntại:
HE MUR VAR MORIRON: nhẽ nó tèo gòy {he must have died};
MUR VAR SIN LOVEX: nhẽ dó là tình {it must have beenlove};
HA MUR NUR ALERIN: nhẽ nàng chưa cút {she must have not gone};
:verb potential mood
Asinerum dộngtừ thức-khảnăng {potential-mood}, thì chuyên zùng cho văn tả các event dang hay sẽ có khảnăng xảy-ra.
Asinerum tung thức-khảnăng bằng cách zùng các trợ-dộngtừ POR {can}, PUR {could}, MAR {may}, MER {might}, cùng dộngtừ-chính chia bìnhthường.
POR và PUR nhằm trỏ khảnăng chủquan. MAR và MER nhằm trỏ khảnăng kháchquan.
POR và MAR nhằm trỏ khảnăng tươnglai. PUR và MER nhằm trỏ khảnăng hiệntại.
Khi dánh kèm thức-phủdịnh, thì nên zùng các trợ-dộngtừ phủdịnh NER và NAR.
CRASY WE POR COMERAL VIC VISITER: mai chúng tao cothe thăm mày {tomorrow we can come to visit you};
CRASY WE NAR POR COMERAL VIC VISITER: mai chúng tao khongthe thăm mày {tomorrow we cannot cometo visit you};
PUR COMERON JEC VISITER NOH: mày cothe thăm tao chăng {could you come to visit me};
WAY NER PUR COMERON JEC VISITER: sao mày khongthe thăm tao {why couldn't you come to visit me};
CRASY MAR RAINORIN: mai cothe mưa {tomorrow it may rain};
PENSARAL QEJ MER RAINORIN: chúng tao nghĩ nhẽ dang mưa {we think that it might rain};
*vocabulary
MUCHOE: lắm {much};
NUMEROE: cơsố {number of};
NANAEF: naná {the-same};
ZAEF: thứ-kia {that};
ZIEF: thứ-này {this};
QEJ: rằng {that};
SEJ: nếu {if};
SIJ: nếu {if};
TEJ: thì {then};
WEJ: khi {when};
PLASERAH: xin {please};
AMIGO: bạn {friend};
BILLETI: vé {ticket};
CARNE: thịt {meat};
CARU: xebương {car};
DINERO: cắn-chiều {dinner};
DOGE: chó {dog};
DUTI: tácvụ {duty};
FATE: mỡ {fat};
FILLE: con {son};
HOMMA: gái {woman};
MADRA: mẹ {mother};
MONETA: xèng {money};
CRASY: mai {tomorrow};
HARDY: nặng {hard};
HERY: qua {yesterday};
IETY: xong {yet};
NOY: bâygiờ {now};
TUY: dây {here};
VERY: rất {very};
WAY: vìsao {why};
WEY: khinào {when};
BELYE: dẹp {beautiful};
DIFFICILYE: khó {difficult};
FASTYE: nhanh {fast};
FATYE: béo {fat};
FORTYE: mạnh {strong};
SADYE: buồn {sad};
WELLYE: ngon {well};
AVER: có {have};
ESER: là {be};
ALER: di {go};
AMER: yêu {love};
BACICOMER: quay {come-back};
BECOMER: thành {become};
BESAR: hun {kiss};
BITER: cắn {bite};
CAPIR: zõ {understand};
CILLER: giết {kill};
COMER: dến {come};
FAIR: làm {make};
FINIR: xong {finish};
GETAR: phát {get};
HOPER: mong {hope};
LABOR: làm {work};
LICER: thích {like};
LOGINER: log-in {log-in};
LOGOTER: log-out {log-out};
LOVER: yêu {love};
MANJER: ăn {eat};
MISSAR: nhớ {miss};
MORIR: chết {die};
NECESITAR: cần {need};
PENSAR: tưởng {think};
RAINOR: mưa {rain};
REPAIR: sửa {repair};
RESERVER: dặt {book};
SABER: biết {know};
SINGER: hát {sing};
SUGGESTER: phán {suggest};
USER: zùng {use};
VISITER: thăm {visit};
WENTAR: cút {go-away};
WISHAR: ước {wish};
*continua*
Note: Asinerum hoàntoàn không có các hợp-âm {syllable-combination} như tạng {ay}, {eo}, {oa} của chữ Giùn. Khi gặp các ông chữ này, chúng mình phải dọc táchbạch từng kítự {character}, naná italian.
Note: trừ [L], [M], [N], [R], thì mọi phụ-âm khác, cũng-như các zãy phụ-âm, khi dứng cuối từ-biên, dều câm {mute}, naná francais.
*continua*
(C)2002-2017


156 Comments (Page 1/1)

Vũ Trà (1)

Zì bốt hình xoạc, à nhầm, hình xuân núi rừng đi

Ham Chơi (2)

@anh Cò
Em lỡ bốt cồng link theo trả lời của anh, nên ko hiện bài mới mất rồi.


Ham Chơi (3)

@ ANh Cò
Em trích cồng cũ của anh:
---
Nếu theo phương án 1, chị sẽ phải đàm phán với bọn sản xuất giảm giá 20%. Đi kèm với đó, chị sẽ phải nhập hàng tồn kho, cam kết doanh số cao gấp đôi so với năm 2017, ĐCM, rủi ro quá.
---

Lời nói này là thể hiện TƯ DUY của 1 người đang chơi nhưng sợ thua, ko phải TƯ DUY của 1 người đến để thắng, nó rất khác biệt ạ.

Mọi cái, thì phải dựa vào nền tảng này. Đó là theo hiểu biết của em.
Chị thử lưu ý nó xem sao.


Nicher (4)

Ref: Ham Chơi (3)

Đó là thực tế, thưa quý cô nương.

Tháng 3 tới, chị sẽ gặp thằng cung cấp thiết bị chính. Muốn thuyết phục nó giảm giá thì phải thò cái chân giò là danh số sẽ cao hơn năm 2107, gấp đôi. Chị đang muốn đánh chiều rộng vì lò mổ đã test vận hành trơn chu về kinh doanh, marketing, dịc vụ sau bán hàng, sửa chữa etc...

Chị muốn mở rộng thị phần bằng cách giảm giá thành nhưng vẫn giữ được lợi nhuận gộp như cũ, ĐCM. Tham là bản chât của con buôn he...he..

[ìmg=http://www.getgenea.com/wp-content/uploads/2016/03/how-to-be-a.jpg]


Danco (5)

Con Thì bựa bựa tính khấu hao có 2 niên,


ĐCM, thông thường chúng batoong tính khấu hao là 8 niên nhe con gẳm, ĐCM

"Chia ra 20 tháng = 25 tr cụ/ 1 tháng."


Cơ mà đéo quan trọng, thím xem có ý tưởng nào mới hơn tý, ĐCM, tập trung vào 2 phương án chị đã đưa hoặc đưa phương án mới.


Danco (6)

"Nhưng anh phải làm tốt hơn nữa, vì ko là nó cũng hết.
Và thời gian qua đi, đối thủ của anh sẽ bớt lơ mơ, và làm càng tốt hơn anh, thì sao? Nên, khi mà a đang có lợi thế (có thể thị trường của anh đang rất lơ mơ), hãy là người chủ động tỉnh táo."


Chính xác, cả thị trường 90 trẹo có nhõn gần chục thằng cạnh tranh, mần đéo hết việc.

[img=https://www.renoonlinegambling.com/wp-content/uploads/2016/09/booming-economy.jpg]


Danco (7)

Cá nhân em thấy:
1. Hiện tại dường như vận anh đang rất may mắn. Chúc mừng anh ngày càng tấn tới.

2. Anh để ý đối thủ cạnh tranh, nhưng anh có để ý đến KHÁCH HÀNG? Khách hàng cần bên anh vì điều gì, để họ mua của anh mà ko phải đối thủ cạnh tranh?

Nếu bên anh ko biết lý do, thì rơi vào 1 trong 2 trường hợp:
(1) Hoặc bên anh mang lại cho KH 1 số lợi thế hoặc tiện ích đặc biết ít nơi nào có, nhưng chư bao giờ bên anh xác định được chúng là gì
(2) bên anh ko có điều gì đặc biệt để thu hút KH cả, chỉ là bên anh quá man mắn nên Doanh nghiệp của anh ngon.

Còn nếu anh biết lý do, thì anh sẽ bám vào đó làm tiêu chí (yếu tố, như anh nói) để ra phương án.

Chị giúp chúng kiếm xèng, nhõn vậy thôi.

Nhiều con thợ thuốc sau khau khi đầu tư phòng khám thì:

1, Không uống chè bồm, hút thuốc lào vặt, đánh bóng bàn, uống bia hơi vỉa hè từ 4pm đến 9pm hàng ngày. Thay vì đó húng cầy từ 3.5 pm đến 10 pm. Gọi đi nhậu còn khó

2, Trước đó chúng có phòng khám như này

[img=http://media1.nguoiduatin.vn/media/mai-thi-thu-hang/2017/09/05/anh-pk-0.jpg]

chị đưa concept dư lầy, nhiều con thực hiện được

[img=https://www.hatchdesign.ca/wp-content/uploads/2014/07/Nuvue_Concept_001.jpg]


Danco (8)

Địt chị con thì bừa bựa cái cho thơm loa, chỉ được cái quấn vện là tài hà..hà..hà..


Danco (9)

Vện chị cũng vửa thông báo 2 vạch, he...he...he...

Chị cứ để đẻ, đéo gì phải xoắn, chúng cô nhỉ, ĐCM.

[img=https://dwbxi9io9o7ce.cloudfront.net/images/20170305_075726_443457_IMG_0003.max-1800x1800.jpg]


Frankers Lee (10)

Ref: Danco (9)

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=B7sc7owtwfw]


Frankers Lee (11)

Chúc mừng con Cò hehe


Danco (12)

Ref: Danco (9)

Sau vụ này, chắc chị đi thắt ống tinh, ĐCM, nhậy quá.

[img=http://phongkhammayo.vn/wp-content/uploads/2016/03/that-ong-dan-trung.jpg]

hoặc

[img=https://i.ytimg.com/vi/-et8UX0OuZM/hqdefault.jpg]


Danco (13)

Ref: Frankers Lee (11)

Nốt lần này là 3 nhóc roài, hãi bỏ mẹ, toát bù hôi cô ạ

[img=https://i2.wp.com/spinonews.com/wp-content/uploads/2017/05/sweat.jpg]


Fossa Ivan (14)

Thành Zì và các bựa... Nên người tinh hoa, Moa không cảm tính


Mr.Orlando (15)

Ref: Fossa Ivan (14)


Cô nên cho em ý za-đời, đó là điều cần làm, biết đâu đấy em ý là 1 tinh-hoa của tương lai.

Em ý xuất-dương cũng chính là nguồn động lực cho cô cày cuốc thêm nữa.

Chúc cô may mắn.


Ham Chơi (16)

Ref: Nicher (4)

Chị muốn đánh chiếm thị phần?
Thị phần chính là phần doanh số chị có trong quy mô thị trường. Vậy key là doanh số.

Em đưa công thức doanh số, lợi nhuận xem có áp dụng được gì ko?
(1) Khách hàng tiềm năng x
(2) % chuyển đổi x
= khách hàng
(3) số lượng giao dịch x
(4) doanh thu trung bình mỗi lần giao dịch x
= doanh thu (doanh thu là trong thương mại, doanh số là trong sản xuất)
(5) tỷ suất lợi nhuận
= lợi nhuận

Khi muốn tăng doanh số thì tìm cách tăng từ cái số (1)-(4)

theo em hiểu, trường hợp chị thêm yyy vào xxx, là chị đang bán combo (combo,chứ ko phải upsale), để tăng cái số (4).

Em hơi lúng túng trong việc áp dụng 2 lựa chọn của chị, vì chị còn có đàm phán với bên thứ 3 để giảm giá thành, kèm theo chị tăng doanh số bán cam kết gấp đôi. CHị thử phân tích thêm xem.

Có gì chúng ta cùng brainstorming. Còn có thầy Zì nữa mà.


Dai Cuong (17)

- 1 ông người ra đời quá vất vả với vangson, thấy rõ nhất từ lúc 0 tuổi đến ít nhất 2 tuổi: ốm đau bệnh tật, khóc lóc, trái nắng chở giời, bỉm sữa, cứt đái,.... bên cạnh đó vẫn lo cho hài nhi khác, và cả con chồng nữa nhỉ?

- nếu để sống kiểu trời sinh voi, sinh cỏ; sống tự nhiên như con chim con cá; có gì ăn nấy;... giữa bầy đàn. Chúngmình như 1 loại độngvật, không hơn không kém. Lên vùng toọc Tây Bắc và thànhphần nghèo dưới xuôi thấy rất rõ điều này.

- để ra 1 ông người hoànchỉnh: ông papa mama cần có sự chuẩnbị kiếnthức nhớn về giáo dục, tiềm lực về kinh tế đủ làm nhiêuliệu, phươnghướng lèo lái hàinhi, traning hàinhi thành ông người tinhhoa, ông người sungsướng.

- xãhội Giùn cựckỳ manhđộng, không vững về nhiều mặt thì hàinhi dễ xa ngã và tainạn bất thình lình tìm đến với papa mama; cù bất cù bơ dễ như chơi.

- mất cả đời cày cuốc bục mặt để lo cho hàinhi, ông người của papa mama mất đi rất nhiều sự hưởng thụ cuộc sống, nhẽ 70 tuổi mới hết lo con cái để hưởng thụ cuộc sống. hehe, lúc đó chỉ tay run lẩy bẩy đi từ chỗ ở xuống bếp.

- hainhi lớn lên, chúng bay đi, tìm đôi tìm cặp, trơ chọi cái thân già, cậy con cái gì nhỉ. Nhiều nhà chúng còn cho rằng cha mẹ già là gánh nặng, giờ tay trắng, độc lập chỉ thấy ở nấm mồ. Lúc trẻ khỏe không lo cho mình giờ trời chu đất diệt, than ai.

- gia đình bình thường, xứ Bương, chúng có 1 con; có 2 con chúng gọi là gia đình lớn; có 3 con thì chúng chưa nghĩ ra từ thích hợp; mà chế độ phúc lợi của bỏn rất tốt.

- thôi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi nơi mỗi khác, góc nhìn tiếp theo về vấn đề này của 1 bựa tintin; hehe, chúng các cô càng cứng, đầu cứng.


thì bựa bựa (18)

Ref: Danco (5)

Khấu hao 8 niên, là theo sổ sách.

Khấu hao 2 niên là theo thực tế.

Mỗi con máy dùng trong 2 năm thui, sang năm thứ 3 nó ra mịa thế hệ máy mới rùi, còn không mau thanh lý con máy này cho bọn vùng sâu xa mà thay máy mới, đi chứ.


thì bựa bựa (19)


Mỗi lần anh tư vấn cho Ông Chủ của mình trong các phương án đầu tư, thì anh đều chia khấu hao máy móc thiết bị đó trong 20 tháng, với kết luận là sau 2 niên ổng phải lo thay cái máy mới đi không là lạc hậu đấy.

Tất nhiên, khi hoá đơn con máy của ổng về thì anh vẫn hạch toán khấu hao 8 niên, nhưng đó là chuyện của sổ sách kế toán giùn, đéo liên quan mấy đế dự án đầu tư.

Con Cò được anh tư vấn chia cho 20 tháng, nghiễm nhiên có vinh dự tương đương cái Ông Chủ hiện giờ của anh cmnr, còn đéo biết mà hưởng dkm.


thì bựa bựa (20)


Dự án hiện tại con Cò phải nhớ mình đang đứng 2 vai.

Ở vai Người Bán, Cò phải dùng phương án 2, nghĩa là khuyến mại thêm chuyên khoa, nhưng giữ nguyên giá bán. Nên nhớ việc khuyến mại sẽ đàm phán theo hướng giảm dần theo thời gian. Cụ thế trong nửa năm đầu thì khuyến mại 100% chuyên khoa thêm. 3 tháng tiếp theo còn 70% chuyên khoa thêm, 3 tháng tiếp còn 40% chuyên khoa thêm...

Ở vai Người Mua, Cò phải dùng phương án 1, nghĩa là đàm phán giảm giá mới con sản xuất ra cái máy. Nên ký hợp đồng nguyên tắc và hợp đồng phân phối độc quyền. Với hợp đồng nguyên tắc thì giảm giá 10% khi doanh số dự kiến tăng 1,5 lần. Giảm giá 20% khi doanh số dự kiến tăng 2 lần. (Chả dụ doanh số dự kiến là tháng bán 1 máy).

Đại khái ý tưởng triển khai là như thế.

Chúc Cò vững mạnh, chúc Cò con (aka baby) vững mạnh cũng.

Thật đáng khâm phục!


MBTrading (21)

Tàu Bitcoin chuẩn bị khởi hành tiến tới mốc $50,000...cuối năm sẽ có giá $350,000...tu tu tu tu


Day-dreaming (22)

mìn thì chẳng bao giờ thèm tin lời của các ông chồng khi an ủi hãy vỗ vê vện sinh thêm đứa thứ 2, thứ 3, thứ 4.

Hãy nhớ là quyền sinh hay ko là ở các bà vợ. Ko phải ở các ông chồng


Day-dreaming (23)

Ông nào hứa được trọn đời yêu các bà bụng thế này

[img=http://afamily1.mediacdn.vn/k:Xp9X5HOVHqj12brXY0FaTFes1tq7/Image/2016/10/1210/17-74756/bung-ran-17.jpg]

[img=http://s23.postimg.org/br6u2d9p7/image.jpg]

Bản thân còn ko ưa nổi thì người nào ưa được


Day-dreaming (24)

Có thể đảm bảo bo đì các chị vẫn như con gái khi các chị chỉ đẻ 1 lứa duy nhất, đẻ lúc trước tuôi 25 và kem bôi chăm sóc kĩ lưỡng.

Còn thì các chị đa phần đến lứa thứ hai đã là hi sinh luôn bản thân rồi.


Danco (25)

Ref: Day-dreaming (23)

Chúng chị lại không dựa trên tiêu chí đó để yêu. Hê...Hê...

Chúng chị cũng mong manh, dễ vỡ vcd aka vãi cả đái, đôi khi chúng chị cần vện lặng yên lắng nghe gió bão philippin bủa vây khi chúng chị chém gió. Hê...Hê..

Còn tắt đèn thì nhà ngói như nhà tranh thoai.


Day-dreaming (26)

Đấy là thôi tha ko bốt thêm vài cái ảnh để các ông còn làm việc nốt buổi chiều cho hiệu quả.

Hãy đẻ bằng tình yêu chứ đừng có chót/ lỡ/ cho vui/ hay làm tròn nhiệm vụ.Danco (27)

Ref: Day-dreaming (26)

Khi chúng cô đủ già, đủ từng trải thì mông mẩy, đùi tròn, nước nôi tràn trề không có nhiều giá trị bằng có một nửa biết lắng nghe và có thể chia sẻ những thứ ất ơ nhất.


Danco (28)

Ref: thì bựa bựa (19)

Nhạt quá, đcm


Day-dreaming (29)

Ref: Danco (25)

NGhe thế này thì đúng là cô thíc thêm đứa thứ 3 rồi chủ động chớ còn giề

Lỗi lầm thì chỉ chim chíc se sẻ phạm phải chứ. Đại bàng có bao giờ mà gọi là nhỡ nhàng được. Sai sót làm sao mà mắc dễ thế.


Danco (30)

Ref: Day-dreaming (24)

Confirm mí vàng son là gái 18 nõn nà chỉ dăm ba củ là tới bến, chiều hết cỡ luôn.

Chúng vện nên cạnh tranh bằng chiều sâu chất lượng ...haha.. haha.. ha...


Danco (31)

Ref: Ham Chơi (16)

Sorry, chị đếch tính được nhiều tham số như vậy.


Asinerum Project Commander (32)

Ref: Day-dreaming (22)

Zì côngnhận.

Phải nghĩ dến hàinhi trước, gòy dến vện, gòy mý dến mình.

Biu Gates bạn thân Zì cũng chỉ có 3 hàinhi, bằng con Cò mặt bẹn bò. Chúng cô nghĩ chúng cô là ai, hả nhânzân?

[im]http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2016/10/26/13/39BBA64300000578-3874400-image-m-56_1477484937449.jpg[/im]


Asinerum Project Commander (33)

Là Giùn, dến em Coong Dầu Bạc còn phải ngủ trong tù vài chục mùa. Dến em Voòng trọcphú còn déo zám chắc zìa ngàymai.

Chúng cô là ai?

Nếu thích dông hàinhi, hãy dón 1 anh nhỡnhàng zìa mà nuôi. Dàng déo nào chả như nhau.


Asinerum Project Commander (34)

Ref: Danco (25)

Thoy dcm con bò ngậm mùm lại.

Dời, thì nói zezang lắm. Làm mý khó. Nhất là làm saukhi nói vài chục mùa.


Asinerum Project Commander (35)

Quân dực chúng cô, sanhdẻ hàinhi, thì dơngiản như di ỉa. Vảy buồi phát, có ngay hàinhi.

Nuôi hàinhi cũng không khó, khi chúng cô có nềntảng tàichánh tàmtạm.

Zưng sanhdẻ mý dànbà, là 1 sự không dơngiản. Dừng có nói là dànbà dẻ như di ỉa nha.

Dàotạo hàinhi thành ông người cũng khó. Mà sự dàotạo hàinhi, dcm lại déo phụthuộc chúng cô.

Dừng có nghĩ sưtử thì chỉ dẻ ra sưtử. Dcm sưtử sometimes dẻ ra chuột, thậmchí ra giùn. Việc này, thuộc zìa Chúa, chúng cô déo quyếtdịnh dược.


Asinerum Project Commander (36)

Dến Vĩnh Thụy trứzanh hoànvõ, bạn thân Zì, mà con-cả của anh ý còn phải bán mẹ bảo-kiếm của hoàngtộc lấy xèng sanhnhai.

Các concháu của côngtử Bạcliêu (dông déo dếm dược) daphần dạp xíchlô hay bán-vésố.

Thì, chúng cô nghĩ mình là gì?


Asinerum Project Commander (37)

Là dànbà, chúng vàngson dừng có nghe bọn chó zụzành ngonngọt.

Nhỡ tựzưng, con chó của chúng em, nói zại, lăn mẹ dùng ra, lên nóc tủ. Thỳ, chúng em có dảmbảo chămlo dược 3-4 hàinhi thành người? Gòy còn lo cho hạnhphúc ziêng của mình nữa.

Chảnhẽ chúng em lại, mong thành vện liệtsĩ, hay bàmá giùn anhhùng? Hay mong lãnhchúa tặng huânchương khảphong-tiếthạnh?

Hay chúng em nghĩ, có dược dàn hàinhi xinh ngoan, là hạnhphúc tộtcùng, gòy?


Asinerum Project Commander (38)

Dànbà sanh 1 hàinhi, tốn mẹ 5 mùa cuộcdời. Zĩnhiên chúng em sẽ có zững niềmvui dánhdủi, zưng thế, có là dủ, hay chưa?

Sanh 2 hàinhi, tốn 10 mùa. Và cứ vậy mà nhân thêm.

Zì cũng biết, Giùn chúng cô déo có nhucầu gì nhớn ngoài dẻdái và chămnom concái.

Dó là vì, chúng cô dã thành người, déo dâu.


thì bựa bựa (39)


Những lời tâm huyết của mụ Zì, nghe đéo thấy sướng.

Bởi sự thật mất lòng.

Đến giờ này, nghe Zì thì anh vẫn chỉ có 1 đứa, vện thì cứ thèm đứa nữa nhưng anh thì đéo chịu.

Liền bà giùn niềm vui nó bé mọn, chủ yếu chỉ quanh quẩn yêu và thương.


Ham Chơi (40)

@ cồng 36 - Ref: Asinerum Project Commander

Zì móm của em, em lúc nào cũng mong nhìn thấy một Zì mini, nó sẽ là niềm vui của Zì, khi Zì đã có 1 sự nghiệp, những niềm giải trí to bé, có sức khỏe, có tình yêu, có những người bạn thương mến, gia đình ấm cúng, sự cống hiến cho đời...

Ko nhiều, nhưng 1 đứa đi Zì. Hay Zì có rồi mà ko nói ạ!

Theo những hiểu biết hạn chế của em, chắc hẳn Zì lo lắng về môi trường, nhà trường, gia đình, bạn bè...tác động đến đứa trẻ... những thứ Zì cho rằng ko kiểm soát được.

Em bé mọn, nhưng càng ngày e càng thấy thế giới rộng lớn quá. Có những thứ mình ko thể tưởng tượng , ko hình dung là nó có trên đời,nếu như chỉ dùng tư duy logic thông thường. Trong đó có việc làm nhòa đi những điều ở trên, cũng ko phải quá khó khủng.

So sánh hơi khập khiễng, nhưng có những cách rất khác, nó cũng tàng tạng như như niềm tin vào Chúa của Zì đó, ko thể thấy, ko thể sờ, nhưng nó có rất thực, rất mạnh mẽ.

Em chưa có hài nhi, nên e ko phải trải nghiệm cá nhân, nhưng đã chứng kiến những người thực việc thực Zì ạ. Con sư tử, lại là sư tử, thậm chí hơn. Rât khủng. Thần thái, ánh mắt, phong cách, tư duy, lời ăn tiếng nói...rất khác biệt. Ko thể nào ko là sư tử được.

Em biết Zì có thể check, có thể kiểm tra thử mà, Zì hiểu ý em đúng ko ạ?


Ham Chơi (41)

Bây giờ, mà Zì cứ bốt đống ảnh baby của Zì lớn hàng ngày , hàng giờ lên Quán. Lúc thì nó mút tay, lúc thì nó khóc la làng la nước. Lúc đó Zì chạy loăng quang, thay tã, thay bỉm, rồi thành ông bố bỉm sữa, lên Quán cáu nhặng cả lên...chả dụ sữa vện bị tắc, con ị nhiều quá... cũng hay chứ Zì.

Rồi nó nhớn, ko là Bất hủ như Zì, thì cũng dư sức là 1 người công chính, sống đàng hoàng trên đôi chân mình.
[img=https://tophinhanhdep.net/wp-content/uploads/2015/12/hinh-anh-baby-cu-be-trai-de-thuong-1.jpg]


Danco (42)

Chị đíu biết.

Chắc do Jesus sắp đặt.

Chị tin thế, ngây thơ, trong sáng.

Còn thì kệ mẹ đời, được đến đâu hay đến đó. Hê...Hê...Hê...


Bon chen (43)

Em nghĩ sư tử thực sự sẽ sinh sư tử. kẻ cứ ngỡ mình là sư tử, hài nhi có thành sư tử thực thụ hay không thì hên sui


thì bựa bựa (44)

Ref: Bon chen (43)

Vàng son nói đúng rồi.

Nhân nào thì quả í.

Hổ phụ ắt sinh ra hổ tử.

Hổ con sinh ra theo hổ bố thì cũng thành hổ, chỉ e nó sinh ra nhận lầm giống lừa là bố rồi theo lừa thì chả biết dư lào.


Dai Cuong (45)

Ref: Ham Chơi (41)

hehe, hehe, hehe,...

Cô hãy quan sát thật kỹ hài nhi ở Giùn với xuấtphát điểm về giađình khác nhau (giàu có, đói thối mồm, dạođức, nông thôn thànhthị miền núi, quanlại, bầnlông,... ) để sosánh ngẫm nghĩ chút.

Cô nhìn vào nhà nào có con nhỏ từ 0-3 tuổi xem, nhà nào có 1 đứa và có nhều đứa xem,...

Nhưng trên hết đặt mình vào trong đó, thật nghiêm túc đặt mình zô đó nhế; hay ho chíu chịu được.


Dai Cuong (46)

Vidu hơi trực quan nhưng ko sinh động lắm:

Nhà tôi, hànhi tiêm chủng 100%. Nhà hàng xóm, có vện người tooc, trẻ măng, nói tiếng giùn đéo sõi, xuấtthân bầnlông toàn tòng, đéo tiêm; hehe; giờ hàinhi bệnh đéo gì mà mưng mủ xungquanh lớp nhầynhầy bọc hệ thầnkinh. Đéo biết chữa được không nhưng nghe nói tốn 20 triệu ông cụ rồi. Theo sự sắpđặt của Chúa, nhưng hàinhi sống nhẽ cũng không bìnhthường lắm nhẻ, zậy nỗiđau kéodài, kéodài.

Nhà tôi, nhìn cảnh tiêm vaxcin hàinhi trạm xá; nó quấy khóc 2 ngày; pama sml. Tôi sợ, đéo vào, tiêm cho hài nhi loại vacxin dịchvụ, đcm 4 giờ sáng đã đứng xếp hàng rồi, nhìn dịchvụ khá ưng cái bụng, đêm về ngủ gáy khòkhò.

Giáodục con, mình là mình đéo giáodục được nhiều, biết vện nhọc nhọc; nó chửi gì 10 thì coi như 2 thôi, cúp đuôi biến chỗ khác. Làm tình thì vét máng, 24 giây, thủ thỉ đủ đường,...; tóm lại biết thân biết phận và phải ngoan.

Cô nghĩ, hết 6 tháng sau sinh, vện phải đi làm, tất bật chuẩn bị đi làm, làm về, lại tất bật hàinhi bú mớm, khóclóc,... Khi xong, hàinhi ngủ thì khuya mẹ rồi, nhưng vẫn chuẩn bị việc ngay mai làm. Rồi lại gặp thằng chồng giaitrưởng thì hehe vấtvả gấp bội.


Cô Tư (47)

Vừa rồi gặp 1 lũ bạn đồng khóa, nghe báo cáo số con của chúng nó mà hoảng Zì ạ!

Đứa lấy vợ 7 năm đẻ 4 đứa trứng gà trứng vịt, hỏi làm gì? chồng thì làm bán thời gian vớ vẩn, còn lại ở nhà chăm con, vợ thì bán rau bán dưa ngoài chợ!

Đứa 5 con, vì đẻ chưa ra con giai! ko biết đã dừng chưa? hay phải đẻ bằng được con giai?! :)

Còn đám 3 con thì nhiều như nấm! :) Trong số này cũng ko có đứa nào đại gia.
Asinerum Project Commander (48)

Ref: Ham Chơi (40)

Zững diều chúng cô trìnhbày, là dúng hết, chả có déo gì sai cả. Zì cũng déo tranhcãi mý chúng cô zìa các cái ý.

Zững diều ý, cũng déo có gì mớimẻ. Vạn mùa qua, và vạn mùa tới, cứ vậy.

Rốtcuộc, chúng cô thử nom lại các lýluận của mình nom? Chúng cô nghĩ gì cho hàinhi? Hàinhi dứng dâu trong cuộcdời chúng cô?

Dcm từ dầu dến dýt, chỉ nom ra, chúng cô nghĩ cho bảnthân mình.

Khi hàinhi nhỏ. Chúng cô có zững niềmvui lớnlao, zù cothe phải chịu zững vấtvả nhọcnhằn. Khác déo gì quân Bương nuôi chó, nuôi chim, chơi máy chọt, hay dy zulịch sang Giùn.

Và khi chúng cô homhem già như khú, thì hàinhi trưởngthành, chúng cô có con dỡdần, phụcvụ, nânggiấc, bón cơm, chùi dýt, và thậmchí burry aka cho chúng cô lên nóc tủ.

Và khi chúng cô lên nóc tủ, chúng cô sẽ tâmniệm, hàinhi mình sẽ làm nốt zững diều mình chưa làm.

Vậy hàinhi nằm dâu trong cuộcdời chúng cô?

Lúc bé, các anh ý là [fo: color="#FF0000"]toy & pet[/fo] của chúng cô. Lúc nhớn, các anh ý là [fo: color="#FF0000"]slave[/fo] của chúng cô. Lúc chúng cô tèo, các anh ý là [fo: color="#FF0000"]gen[/fo] chúng cô gửi tới maisau.

Còn chúng cô, lấy công sinhthành và giáozưỡng, buộc hàinhi thựchành các nghĩavụ của các anh ý.

Hàinhi nằm dâu trong cuộcdời chúng cô?

Chưa có con déo nào giạnhời dược.


Asinerum Project Commander (49)

Ref: Danco (42)

Con Cò này, Zì lạ déo gì.

Con ý có 2 hàinhi gái gòy, giờ cố nặn thêm 1 anh nữa, cho thành trai.

Dcm Zì vãi cả tom lồn.

Zì có con bạn, là 1 trọcphú trứzanh phố nộithất Cát Linh Hanoicho. Nhẽ con ý là trọcphú nhất của phố ý? Kêu là, con Hoòng.

Con Hoòng sanhdẻ 5 hàinhi gái. Zĩnhiên lúc dầu con ý cũng chỉ có 2 hàinhi gái, như con Cò.

Gòy con cố, cố mãi. Và cố mãi, thêm mẹ 3 hàinhi nữa. Dcm hehe, toàn gái. Hàinhi chót, dẻ khi vện con ý dã 50 niên, còn hàinhi nhớn dã trên 20.

Rốtcuộc, khi ziệu say tâytây, con ý lại phànnàn. Chả có dứa déo nào theo dược nghiệp của anh, vì, chúng là gái.

Gái, cái déo gì. Có ngần ý hàinhi, thì zạy chúng cách déo nào dược. Có 5 trai thì cũng vậy thoy.

Giờ thì, con Cò dang vuvạ cho Chúa.


Asinerum Project Commander (50)

Ref: Asinerum Project Commander (49)

Chúng cô dông xèng, dạibàng, trọcphú, thì việc sanhthành và nuôinấng zăm-bảy hàinhi, chả có déo gì khó.

Zưng việc giáozục hàinhi, lại không dơngiản thế.

Càng dông xèng, càng có diềukiện kinhtế và tàichánh, thì dcm, chúng cô lại càng déo có thờigian zành cho hàinhi.

Chúng cô cậy dông xèng, chúng cô phóthác mẹ cho giasư, giáoviên, và cả zững batoong thậmchí chúng cô déo biết tên biét mặt hay biét nhânthân, tạng như hàngxóm, cộngdồng, thậmchí gianghồ.

Liệu zững dốitượng ý có dápứng dược kỳvọng của chúng cô, và làm thay chúng cô phậnsự của ông papa? Có cái con cặc.

Chúng cô, sau vậtlộn dong xèng, chỉ còn thừa 1 ngày 1h rảnh, cókhi déo tới.

Khi dẻ 1 hàinhi, 1h rảnh ý, chúng cô zành cả cho anh ý.

Zưng khi có 3 hàinhi, từng anh sẽ déo còn dược 20 phút nữa, thậmchí các anh chả có phút déo nào dược hưởng giáozưỡng từ chính chúng cô.

Chúng cô tạo ra các hàinhi, zưng dcm, chúng cô lại phómặc các anh ý cho zững con batoong bỏmẹ, chả liênquan cặc gì, giáozục.

Vậy hàinhi thựcthụ dứng dâu trong cuộcdời chúng cô?

Dặt trườnghợp ngượclại. Chúng cô dông thờigian, thậmchí thừa thờigian phụcvụ hàinhi mình. Lúc ý Zì khẳngdịnh, chúng cô chả có xu déo nào trong túi. Mua cho hàinhi manh áo ấm còn khónhọc, nữa là giáozục các anh nên người.


Asinerum Project Commander (51)

Ref: Asinerum Project Commander (50)

Chúng cô nhớ nhời Zì hômnay, gòy 30 mùa sau kiểmchứng nhé.

Biu Gates dại trọcphú bạn Zì, có 3 hàinhi. Anh nhớn nhất cũng tròmtrèm U30 gòy.

Zì camdoan zằng, déo có anh nào dảmdương dược zững việc mà Biu bạn Zì trôngmong hay gửigắm.

Chúng anh ý, mỗn anh sẽ nhận vài chục bịch ôngtơn xèng thừakế từ papa, gòy sống 1 cuộcdời nhạtnhẽo của kẻ quá dông xèng zưng thiếu mọi thứ.

Mà dcm bọn ý, thì vài chục chai cũng dủ, cần déo gì tới vài chục bịch. Vì chúng có biết làm déo gì, ngoài tiêu xèng.

Oazen Buffett, cũng dại trọcphú bạn Zì. Chả khác déo gì anh Biu.

Anh này cũng có 3 hàinhi. Các hàinhi dều sắp lên nóctủ cả gòy, vì toàn O60 tới U70.

Dcm hehe cả 3 hàinhi dều, làm gì chúng cô doán nom? Làm từthiện.

Papa thì cả dời dong xèng. Gòy các con mang mẹ xèng mần từthiện.

Vậy thì cần déo gì sanh con. Mang mẹ xèng cúng từthiện luôn, cho nhanh.

Vì sao hàinhi của 2 anh dại-trọcphú không thànhcông? Vì dcm các anh dã giàu, mà còn dẻ cho lắm vào.


Khoai (52)

[si="6"]anh vẫn chưa nom tỏ ý bé Lủng

6 nhiđồng của 2 anh trọcfú zậy là ổn gòi còn jì, tự lo cho bảnthân & giađình, là được

anh Gết chỉ chia một phần nhỏ tổng tài sản cho các anh nhiđồng thôi, fần còn lại mần từthiện

anh Bốc Fét same, nhưng hơi tiếc cho anh, vì anh nhiđồng út (O60) từchối đéo nhận, bởi anh này là trọcfú, cũng[/si]


Khoai (53)

[si="6"]túm lại anh Ghét mí anh Fét đéo có lỗi cặc jì[/si]


Khoai (54)

[si="6"]mấy ảnh ngày đi mần, trưa đi khách, tối zìa chơi mới con, là chuđáo gòi[/si]


Khoai (55)

[si="6"]chớ dcm cái jì cũng muốn, hơi khó[/si]


Asinerum Project Commander (56)

Ref: Khoai (52)

Dẻ các hàinhi chỉ mý nhõn tiêuchí "tự lo cho bảnthân & giađình", thì dẻ làm déo gì? Sống mẹ 1 thân cho nhàn. Có xèng mà cuối dời déo tiêu hết thì ném mẹ vào dámdông bátánh.

Nếu dẻ hàinhi chỉ nhằm chứngminh mình cũng có khảnăng dẻ, thì sao phải dẻ tới 3 anh?

Mà chúng là Bương. Chúng có quyền dẻ.

Zì dưa vízụ 2 trọcphú dặng chứngminh zằng, các dạibàng mà dẻ 3-4 hàinhi, thì các hàinhi ý sẽ déo làm nên trò trống cặc gì, zù xèng dông vãi tom lồn, ngoài làm từthiện.

Còn phận Giùn, thì chúng cô déo có quyền cặc gì cả.

Zì ước, giá mình chưa dược sanh ra. Vì như thế, Giùn sẽ bớt dược 1 mạng, và biết dâu, thếgian có thêm 1 thiêntài.

Mùa ấunhi, Zì sống như giun như bọ, như cỏ lác, như xơ mướp, như bẹ zừa. Déo zo pama Zì, mà zo cả xãhội nó thế.

Nhớn thành trángniên, thì lúc déo nào cũng nhụcnhã phận Giùn. Cả cuộcdời niềmvui thì bémọn, thốngkhổ lại miênman.


Khoai (57)

[si="6"]Ref: Day-dreaming (29)

je ameran ba[/si]


Asinerum Project Commander (58)

Ref: Khoai (57)

"Je ameran bac", là Anh mê mày.

Thêm C vào sau BA, nghe chưa. Dọc vưỡn là BA thoy, nhưng biên thì phải dủi Dạitừ BA sang Dốicách, nhằm biết dâu là chủthể, dâu là kháchthể.

"Jec ameron ba" thì là Mày mê anh.


Khoai (59)

[si="6"]Ref: Asinerum Project Commander (56)

laođộng là nhucầu mà, các anh trọcfú bương cứ hìhục hìhục gòi tiền nó từđộng chui mẹ zô túi chớ có fải mấy ảnh kiếm tiền để mần từthiện đéo đâu

còn chiện nhiđồng zậy chớ còn fụthuộc nhiều yếutố nữa, anh nghĩ hổng fải mấy anh bương cậy giàu đẻ nhiều đâu[/si]


Khoai (60)

[si="6"]còn "tự lo cho bảnthân & giađình" là kếtquả, không fải mụcđích

đưa ga chỉtiêu 100 mà hoànthành được 50 là mừng húm gòi, dcm[/si]


Asinerum Project Commander (61)

Chết cười. Bọn Giùn như con Khoai cũng dông. Lúc déo nào cũng tâmsự, miễn-sao dàn con mình nhớn thành người lươngthiện, lo dược thân, sống có tráchnhiệm mý dời blah blah.

Dcm, thế thì dẻ 2-3 anh làm déo gì. Chả nhẽ 1 anh thì khongthe lươngthiện, khongthe sống có tráchnhiệm?

Mà déo dẻ anh nào, gòy dón 1 anh cônhi zìa mà nuôi, thì sao? Anh ý cũng khongthe lươngthiện?

Dỵt cụ bọn hãm-lồn zởm-dýt.

Zì nghiệm ra, zững con Giùn nào "trót dẻ zo nhỡ lồn", lại là dứa dáng-kính nhất.

Chúng nhỡ-lồn, mà déo tránh dược déo phá dược, thì dẻ thoy. Giờ có chửi, thì chúng cũng nhận hết hehe.

Chứ dám chúng cô, 100% là, dẻ hàinhi cho vui lúc các anh bé, bắt các anh làm osin cho chúng cô lúc các anh nhớn, và làm boss trả lương cho chúng cô khi chúng cô già.

Lươngthiện déo gì cái ngữ chúng cô. Dcm tìnhyêu déo gì cái quân Giùn mở mùm là yêu mý dương.


Travis Hawk (62)

Anh đơi hêhê địch còn mẹ, đời nhọc nhọc là.

Anh nghĩ Giùn chúng cô đéo nên sinh đẻ. Đông tiền, cỡ như anh Voong thỳ mới được phép đẻ 1 hàinhi.

Đông hàinhi làm đéo gì, nhọc bỏ mẹ ra. Khy các anh lớn thành tráng niên, mà đéo nên người, dặt dẹo đú đởn, thỳ chúng cô mới thấy tội lỗi biết bao.


Asinerum Project Commander (63)

Ref: Khoai (60)

Vậy "mụcdích" chúng cô dẻ con là déo gì? Có dúng là cho-vui lúc bé, làm osin lúc nhớn?

Nếu chúng cô tự nhận "dịt nhầm gòy dẻ", thì Zì không chửi nữa. Déo ai chửi nòi dốnmạt mà tự chúng dã nhận là dốnmạt.


Khoai (64)

[si="6"]Ref: Asinerum Project Commander (56)

fải

đời Zùn khổ thì nhiều, vuôi đéo có

thôi đành tiềm niềmvuôi trong nỗi-khổ, đặng vơi khổ, chớ biết sao[/si]


Travis Hawk (65)

Đời Giùn thỳ dĩ nhiên nhiều đaukhổ chất-chứa rồi. Cơ mà chúng ta cũng nên tìm niềm vui mà sống chứ phỏng Zì chiêm tăm?

Chả nhẽ cứ âu-sầu mãi thế, hay sao? Coi chừng lên nóc tủ sớm đấy dcm.


Mr.Orlando (66)He he đẻ chi cho nhều, đầu to mắtlé. Đéo có lối thoát. Dkmnc.

[img=https://znews-photo-td.zadn.vn/w660/Uploaded/zxgorz/2017_07_20/2_1.jpg]Asinerum Project Commander (67)

Chúng cô còn nhớ truyện No1 trong "17 Quái Sự Từ An Hoàng Trung Tướng Kèn To", hay không?

Dcm truyện ý tả, có con bạn Zì dang mầncắn ngon thỳ tainạn hysanh dó. Gòy Zì vào nhàxác tìm xác cỏn dó.

Con ý hysanh lúc nhõn ngoài 30 chút. Có 2 hàinhi bébỏng. Anh nhớn là gái, quãng chục niên. Anh bé là trai, quãng 3-4 niên.

Dcm vện con ý, phải 1-mình trôngnom nuôinấng 2 hàinhi ý, suốt hàng chục mùa ròng. Quả là anhhùng. Dến giờ, em vện ý dã già lắm. Zĩnhiên là, suốt vài chục mùa qua, ẻm chả zành dược cái déo gì cho mình, thậmchí 1-vài cú dịt trộm. Thương thay.


Khoai (68)

[si="6"]Ref: Asinerum Project Commander (61)

tại đương bàn chiện đã gòi, so anh nói vậy

but chiện tươnglai, bảnthân mình đéo quyếtđịnh được[/si]


Asinerum Project Commander (69)

Ref: Travis Hawk (65)

Niềmvui thì nhiều. Nôngphu cũng lắm niềmvui.

Zưng niềmvui chânchính không nằm ở zững anh hàinhi Giùn.

Zĩnhiên hàinhi là niềmvui nhớn. Zưng chúng cô lại quẩnquanh gòy, vì Zì muốn chúng cô giảithích, hàinhi là niềmvui của chúng cô, thì ngoài dó ra, các anh ý còn là gì?

Chảnhẽ các anh ý sanh ra có nhõn tráchnhiệm mần vơi thốngkhổ của chúng cô? Sao chúng cô bắt các anh ý chịu tráchnhiệm nhớn thế, mà quyềnlợi lại déo có cặc gì?


Asinerum Project Commander (70)

Ref: Mr.Orlando (66)

Nom hình này, mà chúng cô còn nỡ dẻ anh thứ 2, thứ 3, thì chúng cô dúng déo phải là Người.


Travis Hawk (71)

Mà Zì cũng vừa phải thôi. Đéo ai chắc, là đẻ hàinhi, thỳ có thể nui dại anh ý nên côngtrạng vẻvang.

Chuyện tươnglai biết thế đéo được. Chả lẽ lại đéo đẻ? Cơ mà cứ 1 ông hainhi thôi là được gòi hehee.


Asinerum Project Commander (72)

Ref: Khoai (68)

Zì bắt-quảtang con nài có 3 hàinhi gái. Lại 1 case như con Cò.


Asinerum Project Commander (73)

Ref: Asinerum Project Commander (72)

Zì langthang bên Bương. Cứ vào 10 nhà, thì quãng 7 nhà có 1 hàinhi. 3 nhà kia hehe, déo có anh nào. Mà chúng toàn trong niêndại sanhsản nha, chứ không tính bọn quá già hay quá trẻ.

Còn tại Giùn? Vào 10 nhà, thì 7 nhà có 2 hàinhi, 3 nhà cònlại có 3-4 thậmchí 5 hàinhi. Déo có nhà nào 0 hàinhi.


Khoai (74)

[si="6"]Ref: Asinerum Project Commander (69)

bé Lủng đừng cầutoàn quá

niiềmvuôi của các anh nhiđồng chính là niềmvuôi của chúng anh chứ còn cái đéo jì nữa dcm cứ vặnvẹo miết[/si]


Asinerum Project Commander (75)

1 cặp vợchồng Giùn trángniên sống tại dôthành Giùn giờ, nếu chỉ dẻ 1 hàinhi, thì nóichung là cuộcsống tạm dược. Zĩnhiên bỏ qua zững nhà quá tài và zững nhà quá dần, aka không tính bọn boong trên hay zưới.

Zưng khi cũng cặp ý có thêm 2 hàinhi nữa. Khảnăng cực cao là suốt ngày 2 vợchồng chỉ loanhquanh chuyện concái.


Asinerum Project Commander (76)

Ref: Khoai (74)

[si="6"]CÓ CÁI MÁU LỒN[/si]


Asinerum Project Commander (77)

Ref: Asinerum Project Commander (75)

"thêm 1 hàinhi nữa" sorry gõ nhầm cănbản.


Asinerum Project Commander (78)

Dcm tómlại, Zì biết, quanh dây déo có con nào có 1 hàinhi cả. Con déo nào cũng 2 and more.

Chỉ trừ bọn vửa cưới 1-2 mùa, vì chúng chưa kịp dẻ anh thứ hai.


Asinerum Project Commander (79)

Ref: Asinerum Project Commander (78)

Và tómlại nữa, kệ mẹ chúng cô. Zì déo quantâm nữa. Chúng cô muốn có 24 con cũng dược.

Và từ nay, cấm con nào hỏi Zì zìa hàinhi. Zù bấtcứ chuyện gì: dẻ, nuôi, hay zạy. Chúng cô tự làm thì tự chịu.


Khoai (80)

[si="6"]Ref: Khoai (74)

ở Zùn vuôi hổng nổi thì kiếm chỗ khác[/si]


Mr.Orlando (81)Nói thì nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, aka mỗi batoong đều có cách nhìn nhận phán xét.

Khác nhau, aka thế giới quan khác nhau, chung quy lại chuyện của mình, cũng tự mình định đoạt nghe lời thiên hạ, có thể đúng hoặc sai, cũng chỉ

là tương đối thôi. Nhưng đừng để bản thân sau này, cảm thấy ăn-năn tội lỗi là ok nhể.


An Phong (82)

Dcm, tôi cưới 5 mùa, cũng lăn tăn chuyện có nên sản xuất hài nhi thứ 2 lâu nay mà từ hồi theo quán thấy Zì chửi phận Giùn quá nên thôi. Chừng nào thoát Lừa làm trọc phú bên Bương được mới nghĩ tiếp, mà chuyện đó giờ cũng như lạc đà chui kim.
Nhưng Zì cũng chớ nên nói quá, đéo có Zì thì giờ phần đông Bựa viên vẫn còn ngu muội. Đổi mạng Zì bất hủ lấy 1 con random khác trên trần gian, thì khả năng thế giới có 1 con xoàng xoàng là quá cao hehe.


thì bựa bựa (83)

Ref: Asinerum Project Commander (78)

Anh mới vện đã song hành mới nhau 10 niên nay rùi, cũng mới có 1 hài nhi thui.

Bé Zì ngoa ngoắt nó vửa vửa thui, nha.

Nhân tiện hôm rồi họp lò mổ cuối năm, 1 nam nhi đại trượng phu đứng dậy phát biểu nói công đoàn cơ quan chỉ đi thăm con chị em đẻ là không công bằng, phải đi thăm con đẻ của cả các anh nam giới nữa.

Mọi người cũng trêu bẩu con đẻ của các anh nam giới chắc gì đã là con thật của các anh nam giới í, khéo con ông hàng xóm có khi, hế hế.

Tuy thế nhưng vẫn là sửa đổi lại quy chế thăm hỏi.

Anh mới trêu mọi người là quy chế sửa đổi rồi có khi anh về rủ vện làm đứa nữa để được là người đàn ông đầu tiên áp dụng quy chế chể, hê hê.


thì bựa bựa (84)


2 vợ chồng mới cưới, nếu kinh tế tạm ổn, thì có thể đẻ đứa đầu tiên. Vửa là kết quả tự nhiên của tình yêu đôi lứa, vửa là kết quả nhân tạo của tình yêu lứa đôi.

Ti nhiên, nếu đẻ đứa thứ hai, thì cần phải tính toán kỹ kỹ chút. Bởi ngoài vấn đề kinh tế còn là vấn đề kỹ thuật nuôi dạy.

Ở văn hoá giùn còn nhiều tư tưởng trọng nam khinh nữ, tư tưởng giời sinh voi sinh cỏ, tư tưởng đẻ cho có anh có em, tư tưởng đẻ đứa thứ 2 để san sẻ với đứa đầu, tư tưởng đẻ lắm con thì nhiều lộc, tư tưởng đẻ con để giữ chồng,... nhiều rất nhiều lắm quá, kể bao giờ mới hết.thì bựa bựa (85)


Nói đến kỹ thuật nuôi dạy 1 hài nhi, tự trải nghiệm của bản thân anh thấy khó vô kỳ cùng.

Thực tình, những nét đáng yêu ngộ nghĩnh của trẻ con, so cute, nó làm cho mình thấy vui và thêm phấn chấn. Nhưng dạy nó biết yêu thương, biết chia sẻ, biết chịu đựng, biết dũng cảm,... ôi đủ thứ cần biết nhiều sao kể hết đây.

Rồi còn phải giải thích thế nào cho từng câu hỏi của nó trong mỗi hoàn cảnh để nó hiểu ...

Làm người đã khó, làm cha mẹ còn khó hơn. Bởi làm che mẹ vừa phải làm người, vừa phải dạy bảo đứa khác làm người nữa.


thì bựa bựa (86)


Mới lướt báo đảng thấy bẩu mấy ông kỹ sư trong nhà máy hạt nhân của Nga sử dụng siêu máy tính để đào tiền số.

Rồi lại thấy thiên hạ đồn là Bắc Hàn cũng dùng siêu máy tính trong nhà máy hạt nhân để đào tiền số.

Nếu mà tiền số có liên quan đến siêu máy tính trong nhà máy hạt nhân, vậy có khi nào thông qua việc đào tiền số để điều khiển siêu máy tính trong nhà máy hạt nhân được không ta?


Ham Chơi (87)

Ref: Asinerum Project Commander (48)

Trong Đạo Công Giáo của Zì, cốt lõi, quan niệm về con cái là như thế nào ạ? Và con người sau khi chết sẽ đi về đâu?
E rất muốn biết. Em chưa con cái gì, nên càng mong biết. Mong Zì chỉ bảo.

Còn Zì nói về con cái, ngay lúc này, phút giây này, với em, Zì nói đúng rồi.

Nhưng thời gian tiếp theo, thì em ko chắc. Chỉ 1 tháng thôi, thì có thể mọi thứ đã rất khác. Đó cũng là quy luật của cuộc sống thôi. Hiểu thêm, thì tư duy khác. Tư duy khác, thì hành vi cũng khác.
Nhưng có Zì, thì sẽ nhanh hơn.


Danco (88)

Ref: Asinerum Project Commander (49)

Không, chị có đủ cả gái lẫn trai roài, đêm. Phán như thánh ị cặp lồng


Haha...ha...ha..


Danco (89)

Ref: Khoai (54)

Cồng này chị ưng,

Ơ,đcm. Chị đéo biết gõ piano hay thổi kèn trumpet hoặc phết mầu vẽ toan, chả thuê con thợ chuyên nghiệp thì mần sao, mần sao, đcm, xèng công của chúng hàng tháng được đút phong bao, đưa by 2 hand. Đòi hỏi cccc aka, cái con củ cạc, dề nữa.


Danco (90)

Ref: Asinerum Project Commander (56)

Dì già mẹ thật roài.

Khi chúng cô đủ già, chúng cô thường xuyên sống bằng quá khứ. Chúng cô đem tiêu chuẩn của quá khứ mần nền tảng cho những quyết định cho tương lai và nghĩ rằng tương lai cũng same same như vậy.

Chị đéo nghĩ, ở tương lai, xã hội các nhi đồng của chúng chị sẽ phải vật lộn trong bãi phân, dù hiện tại đúng như vậy.

Hê.. Hê.. đến ước mơ của mình, chúng cô còn đéo dám mơ ước thì chúng cô mần ai, mần gì? Đơn giản chị đặt cửa chẵn, nếu mở bắt ra cửa lẻ thì bây bi có nhiêmh vụ chơi tiếp, đơn giản vậy thôi.


Danco (91)

Ref: Asinerum Project Commander (61)

Chị ban khen, đ cm.


Danco (92)

Ref: Asinerum Project Commander (72)

Chị nhận mẹ luôn, toàn dép khai mù, cho lành. Hê...Hê...Hê.. Đcm


Danco (93)

Chị cứ nghĩ miên man, trong sự tiến hóa của các loài, thì, loài đéo nào cũng phải trả giá đắt để được tiến hóa. Nhiều khi chết sạch, chả còn đéo gì.

Chúng cô, là một phần trong cái lò xay thịt tạo hóa đó, mới chịu có tý rủi ro, mất mát. Có lồn gì phải xoắn.


Danco (94)

Ref: Asinerum Project Commander (69)

Khi chúng đủ trưởng thành và chín chắn, chị sẽ đập bàn chỉ thẳng vào mặt, và quát:

Địt con mẹ, đến lượt anh roài đấy, tiến hóa đi.

Aha...ha...ha...


Mr.Orlando (95)

Ref: Danco (94)

Quy luật tiến-hóa của Đác-Uyn, áp dụng cho ông người theo anh nghĩ đéo đúng đâu.

Có chăng là quy-luật sinh-tồn, mạnh được yếu thua, theo chọn lọc tự nhiên he he.

Nếu nói từ vượn-người từ sơ-khai, tiến hóa đến văn minh hiện đại, thì cũng có khả năng, loài người từ nền

văn-minh phát triển có lẽ là hơn cả chúng ta hiện tại, đã bị hủy diệt, nên một nhóm người sống sót còn lại, chỉ sau vài thế hệ, bị hóa hoang mẹ, các bộ lạc tồn tại bi giờ, anh nghĩ là bị hóa hoang như thế đó.

Chứ đéo có từ khỉ biến thành ông người đâu hiu hiu hiu. Biết đéo đâu được, he he. Dkmnc.Danco (96)

Ref: Mr.Orlando (95)

Con đơ đéo biết gì về tiến hóa, chị chê, đcm. Nó đéo chọn con mạnh nhất đâu.

Ở mức cá thể, con hóa aka evolution nó chọn đứa thích nghi với môi trường nhất. Do vậy, nếu giùn aka dòi, sống trong bãi cứt aka tại lừa, chưa hẳn đã là nỗi hổ hẹn nếu chúng là cá thể thích nghi nhất với bãi phân khổng lồ này. Chúng cô, có quyền tự hào, ở mức độ nào đó, khi là con dòi đội vương miện hê.. Hê.. Hê...

Ở mức độ quần thể, thằng hóa nó chọn quần thể có số lượng đông đảo nhất, đcm.


Danco (97)

Cá nhân chị cho rằng, thích nghi là tiêu chuẩn và là động lực của evolution, đ cm

Bương làm lồn gì nếu đéo có vương miện, đcm.


Mr.Orlando (98)

Ref: Danco (97)

Thà làm vua xứ chột chứ gì he he, anh hiểu khà khà.


Mr.Orlando (99)

Ref: Danco (96)

Cồng nài thì anh đéo biết, tùy quan điểm của chúng cô thui he he.


Danco (100)

Ref: Mr.Orlando (98)

Ngu...u.....


3 pha cũng phải có vương miện, đcm.


Mr.Orlando (101)

Ref: Danco (100)

Đừng manh động người ơi he he.


Mr.Orlando (102)

Ref: Danco (100)

Có vương miện hoa hậu zồi, bà bị tước vương miện như em Hoa hậu Đại dương, Ngân Anh gì đó phở
hôn cưng? He he.


Mr.Orlando (103)

Ref: Mr.Orlando (102)

Thui quyền chúng cô anh đéo biết đâu.


Ham Chơi (104)

@ Cồng 87 Zì móm.


Em nói rõ hơn, ko áy náy, khó chịu.
Em hỏi thêm Zì là về vấn đề tôn giáo thôi, cái mà em quan tâm. Tạm đồng tình với Zì là dưới góc nhìn về việc sinh con đẻ cái, trong góc nhìn hiện nay của em, sau update tính tiếp.
-- theo góc nhìn tôn giáo tạm thời này, cả Bương lẫn ta chả ai nên đẻ cả.
---------------------
Còn Zùn với Bương, sorry, chúng ta phải học các bạn ấy nhiều, nhưng thấy gơn về quan điểm là Zùn là đau khổ, với cá nhân em chả đúng tý gì.
Vì đau khổ và hạnh phúc định nghĩa rất mờ ảo. Với những gì cá nhân em biết, ta thấy khổ thì là khổ, ta thấy sướng là sướng. Tất nhiên phải trên 1 cái nền nào đó ko AQ.
Khổ hay sướng ko phải chuyện là 1 Bill Gates tiền đông như biển, hay 1 anh Vòng lẫy lừng, với em đó là sự cân đối hài hòa các yếu tố (tiền, sức khỏe, bạn bè...)
Sinh ra con chả mong cầu gì thành anh tướng bà tá gì cho hoành, mong nó là sống cuộc đời riêng của nó, trước hết là lương thiện, sau đó... vẫn là cân đối. Là ông bán phở lương thiện, ngon lành vẫn ok.
Và nếu có thể được, thì làm gì đó giúp đời.

Nhưng thôi, tạm thời vấn đề đó e bỏ qua, vì em chưa có con, chưa rõ ràng gì cả, chưa chứng minh bằng số, nói thêm nữa làm gì.
--------
Còn trong lịch sử, đã chứng minh, 1 Singapore của Lý Quang Diệu, chỉ nửa đời người, nếu nói về các chỉ số xếp hạng, đã qua mặt rất nhiều Âu Bương 1 cách chóng vánh. Chỉ nửa đời người cho cả 1 dân tộc nhõn 5 triệu người.

1 Nhật Bản to khủng, cũng chỉ mới vươn trong chưa đến 2 đời người. Âu Bương cũng hít bui.

Ko ai AQ, nhưng cũng chẳng phải phủ phục.
Tương lai bất biết thế nào, nhưng chắc chắn đời đẹp hơn khi nhìn tích cực.


Ham Chơi (105)

Trên thực tế, em mong Zì được hạnh phúc hơn, viên mãn hơn. Nhưng lòng Zì nghĩ khác, thì chịu thôi.

Em nghĩ thế này, liệu có đúng?

Zì ép mình cao quá. Zì ko quá hoàn hảo ko được ah?
Đời làm gì có cái gì hoàn hảo.

Em thì chỉ nghĩ Zì cân đối, hài hòa, đạt chuẩn, đúng nhiều hơn sai, là ok. Lúc nào cũng vui vẻ là được.


Ong Cuu (106)

[co="#006600"] Con Zì chưa đéo gì đã dỗi rồi.
Ở đây có những con đã 2, thậm chí 3 4 hài nhi, chúng ỉa mẹ vào lời Zì thì cứ kệ mẹ chúng. Vẫn còn những người chưa có hài nhi hoặc có 1 hài nhi. Đcm cần nghe lời dạy của Zì lắm quá.
Zì vì những con đã có 3 4 hài nhi, mà mặc mẹ bọn còn lại. Thì rồi pama chúng lại để chúng phát triển như cây cỏ, thú rừng. Lại tiếp nối những thế hệ mà Zì đang chửi đây. Đcm Zì nỡ sao ? [/co]


Fossa Ivan (107)

Ref: Asinerum Project Commander (50)

NHỜI ZÌ KHOẮC VÀO ĐÁ LÚI, ĐIẾU LOÁI NHIỀU!!!!!


vnusaengland nguyen (108)

JE CHAOH 'ZI. JE LICERAN 'ZI E 'CACMAC VERY MUCHOE.
JE VAR APPENDERIN MUCHOE DE 'ZI. JE !GRASIR 'ZI MUCHY.

Chào Zì, Cácmác và mọi người. Em đã hóng quán Zì từ rất lâu 201X (X<3), nay em trồi lên chào Zì, Cácmác, thầy Lý, anh Chuối, anh Khoai của bé Lủng...rồi em sẽ hóng tiếp.

Hóng quán Zì nên đến giờ em chỉ mới dám đẻ 1 nhi đồng (gái) để lo cho tốt mặc dù nội ngoại cứ kêu đẻ thêm vì vện tuổi cũng cưng cứng. Sau này ổn hơn thì có thểm làm thêm chứ hiện tại thì không nên với cuộc sống ở Giùn như thế này. Nếu thấy không ổn thì 1 đứa cũng đủ mặc dù bản thân em cũng muốn nó có thêm chị em để sau này có thể nương tựa nhau.


Day-dreaming (109)

Ref: Khoai (57)

Je ameran bac, too.


Day-dreaming (110)

Ref: Asinerum Project Commander (72)

Bí thơ có 3 công chúa hả. Trới ơi sướng lắm đó. Sau có đứa nhổ tóc, đứa đấm lưng, đứa nhí nhéo bê nước cho. CÒn gì bằng

Chợt nhớ xửa xưa bí thơ khoe ảnh đưa 1 cô đến trường, hai bàn tay trắng trẻo mũm mĩm.

Nhà e mìng cũng 3 chị em gái nè. Hồi nhỏ cũng có ghét ông bô vì ông cứ bảo 3 đứa ko bằng 1 thằng con trai trong mơ của ổng. Giờ thì yêu còn ko hết nữa à


Day-dreaming (111)

Ở chỗ biết nay ko biết mai, có một con cũng lo phết.

E một nhóc thôi, ko bao giờ nói ra kì vọng thì cũng ko phải, chẳng mục tiêu cho hắn cũng ko đúng. Nhưng cả xã hội nó gây áp lực cho hắn. Tư một mình lúc nào cũng lo nhở xảy ra chuyện gì thì pama chẳng còn ai.

Chỉ cần thế thôi cũng đủ biết hắn ta sẽ sống cho tử tế rồi.


Asinerum Project Commander (112)

Ref: vnusaengland nguyen (108)

grasiah babi. wisharal vid moc happyoc nuovyoc annoc.

grasiah: thanks
babi/babe: baby
wishar: to wish
vi: you
wisharal: we wish
wisharal vid: we wish to you
me/ma/mo: a
happye: happy
nuovye: new
anno: year


Asinerum Project Commander (113)

Giùn chúng cô, Zì lạ déo gì.

Có baonhiêu xèng cũng phải dẻ 1 anh hàinhi. Zù chúng cô hànhnghề móc cống. Diều này khó nói. Zì không canthiệp. Vì nhucầu có hàinhi của Giùn, là chínhdáng.

Khi thunhập hai vệnchó lên khoảng 15-20 chai/tháng. Chúng cô zứtkhoát sẽ dẻ hàinhi thứ 2. Dcm vãi mẹ tom lồn.

Và khi thunhập lên khoảng 30-50 chai/tháng, sẽ có hàinhi thứ 3.

Chúng cô nghĩ dơngiản zằng. 50 chai thì, giadình 5 mạng sẽ "sống ngon".

Nghĩa là, chúng cô loanhquanh cũng chỉ nghĩ dến miếng cắn, mà thoy.

À. Nếu hàinhi toàn gái, thì côngthức trên déo dúng.


Asinerum Project Commander (114)

Ref: Ham Chơi (105)

Dời Zì, thì xong òy. Zì chả mong gì thêm cho mình nữa. Cái gì cần có, thì cũng có gòy. Cái gì chưa có, nhẽ cũng sẽ déo có.

Zì chỉ mong giờ, [fo: color="#FF0000"]truyềndạt zững chiêmnghiệm của 85 mùa cuộcdời Zì[/fo] (hehe dcm chúng cô chê Zì giàhói), vào chúng cô, dặng cuộcdời chúng cô và hàinhi chúng cô bớt Giùn.

Mà giảng nhiều làm déo gì. Chúng cô cứ gắng bỏ chút xèng qua Bương sống quãng zăm tháng, là tỏ ngay.

Dcm Zì camdoan zằng, 90% zững con dang bật Zì hômnay, thì, 30-40 mùa nữa, sẽ bùingùi nhớ lại, và gậtgù zằng, sao nhời Zì trúng thế, sao mình déo nghe Zì.


Asinerum Project Commander (115)

Ref: vnusaengland nguyen (108)

Con nài nhớ zai, Zì ưng Zì khen. Cơmà Zì sửa cho cô chút grammar:

JE CHAOH 'ZI. JE LICERAN 'ZI E 'CACMAC VERY MUCHOE.
JE VAR APPENDERIN MUCHOE DE 'ZI. JE !GRASIR 'ZI MUCHY.

Sửa thành:

[fo: color="#009900"]chaoh 'zi. je liceran 'zi e 'cacmac veryg muchy. je var aprenderan muchy de 'zi. grasis muchois.
[/fo]
Zịch sang Bương:

Hello Zì. I like Zì and Cacmac very much. I have learned much from Zì. Many thanks.

Cụm "[fo: color="#999900"]veryg muchy[/fo]" cothe biên là "[fo: color="#999900"]very muchy[/fo]", tùy ý cô dịnh nhấn vào dâu (aka dộngtừ LICER hay trạngtừ MUCHY).

Chữ Giùn thì zịch:

"veryg muchy": nhiều lắm (ý nhấn vào MUCHY)

"very muchy": zất nhiều (ý nhấn vào LICER)


Asinerum Project Commander (116)

Chữ 'asinerum, thì cănbản cũng như chữ 'mẽo hay chữ 'pháp, mà thoy. Chúng cô cần nắm vững ngữpháp cănbản, thì biên không sai dược.

Còn nếu chúng cô chỉ thuộc-lòng máymóc, thì zất hay sai, và bị bọn Bương bắt-nọn chúng cô là, tay-non aka amateur.

Chảzụ, 1 câu Bương zất dơngiản là "many thanks".

Chúng cô phải tỏ zằng, câu dó nguyênthủy là "I have many thanks to you", hoặc "I wish many thanks to you". Chúng Bương zùng nhiều, thì lược cho gọn văn.

Nghĩa là "thank" ở câu trên là 1 zanhtừ tânngữ (object noun), còn "many" là 1 dịnhtừ, phụcvụ "thanks" (số-nhiều). Chủnghữ ("I") và vịngữ ("have") dều bị nấp mẹ dy, và cả 1 mệnhdề ("to you") cũng hidden luôn.

Cứ vậy mà vậnzụng, thì sai làm sao dặng. Zĩnhiên khi chúng cô dã quen, thì chúng cô déo cần phântích câucú cách phứctạp như Zì giảng, mà nó ngấm mẹ vào dầulâu chúng cô gòy, cứ bật ra là trúng.


Asinerum Project Commander (117)

Khi chúng cô có dông hàinhi (nghĩa là có từ 2 anh trở lên), thì [fo: color="#FF0000"]sự phânbiệt[/fo] {discrimination} là không tránh khỏi.

Chúng cô dừng chối. Chúng cô phânbiệt hay không, thì chúng cô déo tỏ dâu, mà [fo: color="#FF0000"]chỉ hàinhi[/fo] chúng cô tỏ. Các anh ý sẽ déo nói gì dâu, vì camphận hàinhi. Zưng những diều ý sẽ ngấm vào máu các anh ý cho dến già, và thường là gây [fo: color="#FF0000"]hậuquả tiêucực[/fo].

Nhẽ thôngthường, chúng cô sẽ chiều (aka phânbiệt) [fo: color="#FF0000"]hàinhi bé[/fo] {younger-child} hơn 1 chút. Có giadình thì "1 chút" thay bằng "zất nhiều", nhất là khi chênhlệch niêndại là dủ nhớn.

Saudó, chúng cô sẽ phânbiệt [fo: color="#FF0000"]hàinhi theo giớitính[/fo] {sex}. Chảzụ nhà có 2 hàinhi gái gòy mý có 1 hàinhi trai, chúng cô sẽ nhắm vào anh "hàng-hiếm". Dừng cãi Zì, chó nó tin chúng cô thanhminh.

Saudó nữa, chúng cô sẽ phânbiệt theo mứcdộ [fo: color="#FF0000"]cắn-nhời, khôn-lỏi, khéo-mùm, chăm-ngoan, và khảnăng họchành[/fo] của hàinhi.

Zù chúng cô có 2 hàinhi sinhdôi {twins} ychang nhau, thì dcm chúng cô vưỡn phânbiệt. Sự phânbiệt ý dến từ tiềmthức, mà chúng cô déo nhận ra dược, chỉ hàinhi bị phânbiệt mý nhận ra.

Chảzụ, khi 2 hàinhi sinhdôi, thì 1 trong 2 anh sẽ là em. Anh "em" dó, zo ra sau vài phút, nên cơdịa cũng bị ảnhhưởng chút, thường là kém hơn. Cú kém của anh này zất nhỏ, nên chúng cô déo nhận ra bằng mắt thường, mà chỉ có hệthống thầnkinh nănglực (aka cảmquan) của chúng cô mý nhận ra.

Và sự phânbiệt nhằm mẹ vào cú thuakém dó. Zù chúng cô déo biết, zưng hàinhi biết.

[fo: color="#009900"]Sự phânbiệt, ngay từ pama mình[/fo], sẽ deo theo hàinhi suốt dời. Mý 1 hàinhi bảnnăng mạnhmẽ, thì cothe diều ý cũng không quá ảnhhưởng. Zưng nếu anh ý trót mang gen nhạycảm và hướngnội, thì dcm, xin chia buồn. Chúng cô dã thấtbại.


Xoong Thủng (118)

Ref: Asinerum Project Commander (69)

Cty anh cũng có 1 em máy bai muốn làm single-mom. Anh hỏi đẻ con làm gì? em bảo để vui vẻ và về già có nơi nương tựa.

Anh bảo em đã đặt mình vào đại vị của đứa con thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thần chưa? Em nói: anh có đầy đủ rồi anh nói thế đéo nào chẳng được. Em đéo nghi sâu xa, vui cái đã.

DCM anh phải im vì anh đéo được giúp em ấy he he he


BankBua CủChuốiTây (119)

Ref: Asinerum Project Commander (117)

Trong nhà anh, bà dì (nót Zì) đẻ tới 5 đứa con gái, mót đứa thứ 6 mới được ông cóc vàng. Cám cảnh kinh hoàng, cơ mà Giùn luôn bao biện rằng cần thằng chống gậy.


Về phân biệt thì he he, y chang Zì biên, đứa thứ 4, đã từng có ý định tử tử, vì mẹ nó bảo, biết thế tao bóp chết khi đẻ ra.


BankBua CủChuốiTây (120)

Anh văn công Lý Thông Balan, nhờ anh gửi tới Zì, món quà tết.

Zì vui lòng cho bộ đội kiểm tra giúp, thành Zì nhiều.


BankBua CủChuốiTây (121)

Anh cũng sắp lên chức, cơ mà gia đình bên ngoại đã giục, phải sớm có đứa thứ 2 đề phòng bất trắc. Thực lòng, cũng đang xuôi xuôi, hehehe.

Hôm qua, đọc cồng Zì trong quán, anh thực thấy thương vện mình quá.

Thôi, lùi lại 5-8 năm rồi tính.
Asinerum Project Commander (122)

Ref: Xoong Thủng (118)

Dó là những con lợn íchkỷ và dầndộn. Zĩnhiên dó là lựachọn của chúng, kệ con bà chúng.

Bên Thái, bỏ 150K ôngtơn, là chúng cô mua dược 1 xuất zưỡnglão 4-sao, có dủ nhà ziêng bebé, vườn, cộngdồng bôlão, và chămsóc ykhoa, suốt từ lúc mua (60+ niên) dến khi lên nóc tủ.


Asinerum Project Commander (123)

Ref: BankBua CủChuốiTây (120)

Zì dã nhận phôngbao 0.5 trump của chúng cô.

Zì khấu dầulâu tạtạ.

Zì thăymặt cácmác, chúc chúng cô cắn tết Giùn vuivẻ và thoảimái. Chơi dược gì thì chơi dy. Zì cấmcản chúng cô cả mùa gòy hehe. Giờ chúng cô muốn mần gì thì mần.


Day-dreaming (124)

Ref: Xoong Thủng (118)

Anh Thủng lẽ ra phải hỏi con mợ đó là nếu là mài mài có muốn là đứa trẻ ko có bố ko.

Khó có thể hiểu là giờ single mum nó lại là biểu tượng oanh hùng chứ


Asinerum Project Commander (125)

Ref: BankBua CủChuốiTây (121)

Bà-ngoại có dẻ hàinhi déo dâu. Ông-nội có nuôi hàinhi déo dâu. Các bác các chú có ai giáozục hàinhi déo dâu.

Chúng giàhói súi, là việc của chúng. Dịt là việc của cô. Dẻ là việc của vện cô. Và cuộcdời, thì của em bé.

Déo gì, giờ này, mà vườn còn trò nghĩ hộ nhau.


Asinerum Project Commander (126)

Zì giảng gòy. Nuôi 1 hàinhi giờ khó déo gì.

Nhưng nuôi hàinhi, có phải chỉ là bón cho anh ý cắn cơm, deo cho anh ý áo ấm, déo dâu.

Còn vấndề giáozục, ykhoa, cơdịa, tinhthần, và sau hết, là sựnghiệp của anh ý, là trăm mùa cuộcdời anh ý.


Asinerum Project Commander (127)

Ref: Day-dreaming (124)

Dúng như vậy. Hãy dặt mình vào vịtrí của em bé.

Zì khẳngdịnh luôn, con của các chị (Giùn) single-mom déo baogiờ là single-mom again, trừ khi em ý làm nôngphu vàngvảu. Nghĩa là, lại sống tiếp phận của loài chó lợn.

Bương thì zất hiếm single-mom, nên Zì không zám sure.


Xoong Thủng (128)

Ref: Day-dreaming (124)

Em bảo cần đéo gì bố, chỉ cần cho nhi đồng sống đầy đủ học hành tử tế là được, vãi Giùn. Cơ bản chỉ nghĩ mình vui là được nên khi anh cho lời khuyên suy nghĩ lại thì bị 1 loạt các mẹ ném gạch đá. Tất nhiên, ném sau lưng thôi chứ đéo dám ném trước mặt anh he he he nên anh kệ. Thấy tội nghiệp cho hài nhi nào làm con của em ẻm.

Phần đông bọn nhi đồng Giùn, cũng khốn nạn giống pa-ma chúng khi rất hay châm chọc những đứa mất hay không có bố. Vậy nên, các em nhi đồng của single-mom ở Giùn tủi cực vô cùng.

Anh luôn phải dặn các nhi đồng tuyệt đối không bao giờ được châm chọc hay hùa theo châm chọc các bạn thiếu Papa. Thậm chí còn cố hướng các anh làm theo lời Zì là tránh nói đến Papa trước mặt các đồng môn đó.


BankBua CủChuốiTây (129)

Ref: Asinerum Project Commander (125)

Lằng nhằng với các bô lão lắm Zì ơi.

Bô lão cho rằng, đẻ sớm đi, tao còn khỏe, tao trông cho.

Vện anh thì đọc Quán được hơn 1 niên, nên không có vấn đề gì, thậm chí chỉ thích 1 con.

Cơ mà đcm, bên vện anh sinh 1 bề (bề nào thì anh đéo nói) hehehe, theo phong tục trên này, thì anh nên đẻ 2: 1 đứa mang họ papa, 1 đứa mang họ mama.

Riêng cái việc ấy thôi, anh đã thấy đau đầu.


Day-dreaming (130)

JE WISHARAN ZI VALC NUMEROEC LOVERANIC

Đúng ko Zì, hehe


Khoai (131)

[si="6"]khi vện đã quyếtđịnh bắt chúng cô fải đẻ, thì chúng cô có cãi được cái lồn anh nè, nói nhanh cho vuông[/si]


Asinerum Project Commander (132)

Ref: BankBua CủChuốiTây (129)

Dứa thứ-nhất cũng cho mang họ mama aka vện cô luôn dy, caycú làm déo gì?

Nếu cô thích, thì khi anh ý nhớn, cô zặn anh ý zằng, con dẻ em bé thì lại lấy họ nội dặt cho em ý hehe.

Zưng Zì nghĩ là déo cần. Vì khi ý, cô và vện dủ chínchắn gòy. Concái mang họ déo nào chả dược. Cháu thì càng thoảimái.

Bên Bương, khi lấy chồng, con gái còn dủi sang họ chồng. Có sao déo dâu.

Và cũng có bọn ngược lại, trai cưới vện thì dủi sang họ vện.

Lại có bọn, dang zưng thì mở mự 1 họ mới toanh cho con. Nghĩa là, trước dó déo ai có họ ý.

Chính vì thế, mà Bương có zất dông họ aka last-name. Còn Giùn nhõn vài chục họ.

Xưa bạn học Zì, người tọc Nga, mang họ là Bánhmì Den Cháy hehe.

Zĩnhiên họ ý nhẽ zo papa hay grandpa của cỏn nghĩ ra.


vnusaengland nguyen (133)

Ref: Asinerum Project Commander (115)

GRASIAH 'ZI. JE ALSY WISHAR 'ZI E BELYA 'CACMAC MOE HAPPI.
-------
Vện em cũng rất thích đẻ nữa vì đứa đầu rất dễ cưng nhưng hôm qua em mới gửi cho xem một số ý kiến của Zì và chi bộ, giờ thấy ẻm cũng nguôi nguôi. Nom vậy cũng ngoan như ngoãn.


Asinerum Project Commander (134)

Ref: BankBua CủChuốiTây (129)

Con nài hài khiến Zì déo nhịn dược cú zắm non.

"Sinh 1 bề" mà lại là "Nhà vện", thì chắcchắn là toàn gái gòy. Dcm thế mà còn giấu không nói hehe.


Day-dreaming (135)

Ref: Khoai (131)

Vện bí thơ muốn trói chân bí thơ chứ gì.


BankBua CủChuốiTây (136)

Ref: Asinerum Project Commander (134)

Hí hí.

Dù sao, thì ở trên Toọc bọn anh, đó là luật tục, thế anh mới trăn trở, tựa mộng năm canh.


Asinerum Project Commander (137)

Ref: Day-dreaming (130)

JE WISHARAN ZI VALC NUMEROEC LOVERANIC

Chưa dúng hehe.

[fo: color="#FF0000"]JE WISHARAN[/fo]: thì okay, cụm này dơngiản, nghĩa là "tao mong"

VAL: là "chúng tao có" (cách biên gọn của AVERAL aka we-have), còn VALC là gì thì hehe Zì chịu. Nhẽ em muốn nói "having", hay chăng? Vậy thì nên zùng gerund [fo: color="#FF0000"]AVEREL[/fo] aka "having".

NUMEROEC LOVERANIC: có phải ý em dịnh biên là [fo: color="#FF0000"]NUMEROEC LOVEC[/fo], aka "much love"?

Vậy câu trên nên biên là [fo: color="#999900"]JE WISHARAN 'ZI AVEREL NUMEROEC LOVEC[/fo], nghĩa là "I wish you having much love".

Câu dó Bương ít zùng, zưng không sai.


Khoai (138)

[si="6"]Ref: vnusaengland nguyen (108)

vện cô tuổi cứng thì đã sao[/si]


Asinerum Project Commander (139)

Ref: Khoai (131)

Bắt quảtang con nài dông xèng, và vện ở nhà nằm-khàn làm nộitrợ. Cấm cãi.

Vện, mà không làm gì, còn chó thunhập cao, thì chắcchắn là chỉ muốn dẻ, dẻ nữa, dẻ mãi.

Dừng có zở-zói zằng, vện bắt thì chúng cô déo cãi dược. Chúng cô cũng thích thế, dặng vện mảimê nom concái mà déo có thìgian tắtmắt ngoạivi.

Chúng cô íchkỷ như ngựa ý, Zì lạ déo gì.


Day-dreaming (140)

Ref: Asinerum Project Commander (137)

Đúng rồi thưa Zì


Asinerum Project Commander (141)

Ref: vnusaengland nguyen (133)

Lại chữa tí

GRASIAH 'ZI. JE ALSY WISHAR 'ZI E BELYA 'CACMAC MOE HAPPI.

Sửa thành

[fo: color="#999900"]GRASIAH 'ZI. JE ALSY WISHARAN 'ZI E BELYAD 'CACMAC GICS HAPPICS[/fo].

Nghĩa là, "cámơn 'zì, anh cũng chúc 'zì và cácmác xinhdẹp những niềm vui".

Duoi của các từ phụcvụ zanhtừ, phải ychang duôi của zanhtừ:

M[fo: color="#FF0000"]I[/fo] HAPP[fo: color="#FF0000"]I[/fo]: 1 niềm vui {happiness}, hoặc UNI HAPPI, chữ Bương hiếm zùng.

G[fo: color="#FF0000"]IS[/fo] HAPP[fo: color="#FF0000"]IS[/fo]: những niềm vui (chữ Bương không có tươngdương).

G[fo: color="#FF0000"]ICS[/fo] HAPP[fo: color="#FF0000"]ICS[/fo]: (chúc) những niềm vui.

Dọc thì bỏ hết các phụ-âm cuối từ dy nha. Như GICS HAPPICS thì dọc là "ghi-háp-pi" thoy.


Khoai (142)

This comment has been removed by the author.


vnusaengland nguyen (143)

Ref: Khoai (138)

Đẻ khi lớn tuổi không tốt cho cả bà mẹ và em bé đâu anh Khoai. Nên chúng tôi xác định sau này có đẻ nếu những thuận lợi đến kịp còn không thì thôi, 2 vợ chồng vẫn vui như vẻ, làm single-child vậy.


Khoai (144)

[si="6"]Ref: vnusaengland nguyen (143)

đúng vậy

but bù-lại, pama tuổi cứng thì các anh nhiđồng cựckỳ thôngminh sáng-dạ[/si]


Khoai (145)

[si="6"]việc này anh đã nghiêncứu nhiều

chớ hổng fải salông như ngườita[/si]


Ong Cuu (146)

[co="#006600"]Đến cái tư tưởng phải có thằng cu nối dõi còn chưa bỏ được. Thì cái tư tưởng đẻ 1 hài nhi or 0 của Zì muốn ngấm thì phải còn lâu lắm.
Hehe, chúng mình cứ thay đủi dần dần thoy.
Nhanh quá lại sock đéo chịu nủi.[/co]


Nhân Mã (147)

Happyoc nuovyoc annoc! Zi e' bellya 'Cacmac.
Case điển hình về đẻ và nuôi hài nhi, có Bộ trưởng ủng hộ nhé.
https://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/cac-benh/nu-bac-si-ha-noi-tu-choi-dieu-tri-ung-thu-de-sinh-them-con-3711422.html
Zùn manh động và mạo hiểm, làm việc gì cũng không xét đến hậu quả, xét việc gì cũng chẳng cần lý lẽ.


Asinerum Project Commander (148)

Ref: Khoai (144)

Dúng là con bò salông.

Dcm trấng của dànbà, thì cùng niêndại mý dànbà. Như vậy, dànbà 30 niên, thì trấng cũng 30 niên. Dànbàn dẻ càng già, trấng càng kếm chấtlượng.

Mý dànbà, nên dẻ trong khoảng 25-35 niên. Ngoài khoảng dó, thì khâu lồn lại.

Và trấng của dànbà, cănbản tạo nên cơdịa hàinhi.

Dànbà dẻ sớm quá, thì trấng non, hàinhi thường nhõngnhẽo, nhớn chậm, nhiều bệnh mạntính.

Còn trùng của condực, thì niêndại dúng bằng niêndại của hàinhi.

Và trùng của condực, thì cănbản tạo nên máu-tủy và não-sọ của hàinhi.

Khi condực dẻ muộn quá (sau 35 niên), thì các anh trùng cóvẻ sẽ thôngthái hơn chút, zưng bù lại, anh ý sẽ yếu như ớt. Hàinhi sanh ra, cũng vậy.

Ngoài ra, khi condực dẻ muộn, thì sốlượng trùng cũng ít. Zĩnhiên chọnlọc sẽ kém.

Bìnhthường, 10 trẹo ông trùng lao vào trấng, thì ông khỏe nhất sẽ thắng.

Zưng khi con Khoai già U50 gòy, thì chỉ còn 100 ngàn ông trùng thoy. Ông khỏe nhất trong dám ý, khảnăng cao, chỉ bằng ông lìutìu trong dám 10 trẹo ông, của con Khoai khi U30.


Asinerum Project Commander (149)

Ref: Nhân Mã (147)

Hehe grasiah.

Zì mới nom cái tiêudề bàibáo của cô, dã lên-cơn thầnquynh mý Giùn gòy.


Nhân Mã (150)

Biết ngay là Zì nủi mẹ nó điêng, hehe.
Em í giải thích rằng, đẻ thêm cho có chị có em, đặng sau này chúng còn đỡ đần nhau. Rồi em í kể lể sẵn sàng chịu đau đớn, hy sinh cho chúng. Em í đã không hề nghĩ rằng chúng sẽ lớn lên thế nào khi thiếu đi người nuôi nấng quan trọng nhất, và có thể sẽ phải chịu đựng cảnh mẹ ghẻ con chồng như cổ tích Zùn đã kể. Tư duy nương tựa, bám víu lẫn nhau trong công việc, sinh hoạt, cuộc sống hàng ngày đã dính chặt vào não bộ của batoong, đến lúc chết vẫn nghĩ phải dựa vào người khác. Đi làm thì phải kết bè kết đảng, về nhà thì phải thật đông con, lắm cháu.


thì bựa bựa (151)

Ref: Khoai (131)

Áp dụng cho nhà tôi, thì không đúng.

Vện rất muốn đẻ, nhưng tôi không đồng ý, cuối cùng cũng thôi.

Zì tinh ý phết, phát hiện ra anh Khoai đi kiếm tiền, vện ở nhà làm nội trợ nên "lệnh ông không bằng cồng bà".

Nhà tôi thì tiền đứa nào làm đứa ấy tiêu, tất nhiên vẫn có cái chung và cũng có sẻ chia nhưng căn bản vẫn là độc lập tự do hạnh phúc.


Saigon (152)

Cach day 1 thang, Chi cung gap 1 ca. Em ay la single mom, dang nuoi 1 be gai 5 tuoi, va Em ay lai tho the voi Chi, rang Em ay dang co thai 3,5 thang. Cong viec Em ay ban hang online

Chi cung ngay tho, bolobola giong nhu CACC tren day, xuox doi 2 dua be se ra sao,....va Em ay cam dong va xin duoc ve suy nghi lai.

Va the roi, Em ay quyet dinh de, the moi tai!

Va Chi lai mat di 1 moi quan he, va lai thuong cho 1 lu Lua non lai sap ra doi!

Dcm, toi nghiep chung, chung khong co quyen lua chon cuoc song tot hon.


Saigon (153)

Cach day 1 thang, Chi cung gap 1 ca. Em ay la single mom, dang nuoi 1 be gai 5 tuoi, va Em ay lai tho the voi Chi, rang Em ay dang co thai 3,5 thang. Cong viec Em ay ban hang online

Chi cung ngay tho, bolobola giong nhu CACC tren day, cuoc doi 2 dua be se ra sao,....va Em ay cam dong va xin duoc ve suy nghi lai.

Va the roi, Em ay quyet dinh de, the moi tai!

Va Chi lai mat di 1 moi quan he, va lai thuong cho 1 lu Lua non lai sap ra doi!

Dcm, toi nghiep chung, chung khong co quyen lua chon cuoc song tot hon.


Saigon (154)

Mot em be sinh ra, no khong co 3 quyen lua chon:

1. Gioi tinh, o Lua, no van thich lam con Duc hon

2. Cha Me, no se thich chon Cha Me la Bil Gate hon

3. Que Huong, no se thich chon US lam que huong hon

Vay, no da khong co quyen lua chon, sao lai khong yeu thuong no bang ca tam long?


Toản Nguyễn Viết (155)

Dì Bựa đi đâu lầu rồi cả tháng này không thấy nhở !
Liệu bà Zì có lầm sâu không nhở nhở !


Là Sao (156)

Ref: Toản Nguyễn Viết (154)

Cô sang topic bên kia. Vẫn đang nổ ầm ầm.

https://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/02/asinerum-prepositions-asinerum-gioitu.html?commentPage=2#page_bottom