VIP Listings Archive

Wednesday, January 31, 2018

ASINERUM NUMBERS: ASINERUM SỐTỪ :P1

READ-ONLY ARCHIVE. NO COMMENTS ALLOWED

ASINERUM NUMBERS: ASINERUM SỐTỪ

Asinerum Project Commander
*Ngữ-văn 2018-01-30 17:00:00

ASINERUM SỐTỪBài No17 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-adverbs-asinerum-trangtu-3.html

Bài No16 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-adverbs-asinerum-trangtu-2.html

Bài No15 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-adverbs-asinerum-trangtu-1.html

Bài No14 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-adjectives-asinerum-tinhtu.html

Bài No13 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-pronouns-asinerum-daitu-3.html

Bài No12 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-pronouns-asinerum-daitu-2.html

Bài No11 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-pronouns-asinerum-daitu-1.html

Bài No10 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-3.html

Bài No9 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-2.html

Bài No8 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-1.html

Bài No7 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-articles-asinerum-quantu.html

Bài No6 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-3.html

Bài No5 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-2.html

Bài No4 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-1.html

Bài No3 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-orthography-asinerum-amvi.html

Bài No2 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-basic-concepts-canban-cua.html

Bài No1 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-artificial-language-for.html

Note: vănbản bằng chữ Asinerum trong trìnhbày của Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} luôn biên-hoa, còn chữ english thì biên-thường trong zấu {} ngoặc-nhọn.

ASINERUM NUMBERS

Sốtừ {number} là tạng-từ dơngiản nhất của Asinerum, mý tongcong nhõn hơn chục chú, zùng dặng dếm các zanhtừ.

ASINERUM NUMBER DESIGN

Asinerum sốtừ luôn mang duôi [Q], và trước nó là 1 nguyên-âm, trừ số 1.

Asinerum sốtừ luôn nom là số-nhiều {plural}, trừ số 1. Nhưng sau nó không có [S]. Khi thêm [S], thì nó dược tính là "hàng", naná english:

BAQ: trăm {hundred};

CIQ: ngàn {thousand};

BAQS: hàng-trăm {hundreds};

CIQS: hàng-ngàn {thousands};

Cũng cothe zùng thêm quántừ-ướclượng {partitive-article} GAS/GES/GIS/etc, cho zõ nghĩa. Gender của quántừ ý nên hạp mý zanhtừ di-cùng:

HOMMA: nhânzân gái {woman};

HOMME: nhânzân trai {man};

GAS BAQS HOMMAS: hàng-trăm nhânzân gái {hundreds of women};

GES CIQS HOMMES: hàng-ngàn nhânzân trai {thousands of men};

Asinerum sốtừ không có Giống {gender}, cũng không có Số {number}, vì bảnthân nó là Số gòy.

Riêng số 1, là [UN], có khác chút. Nó thêm Duôi cho trùng mý zanhtừ:

UN: một {one};

UNA HOMMA: 1 nhânzân gái {one woman};

UNE HOMME: 1 nhânzân trai {one man};

Nom lại Asinerum quántừ mý UNA/UNE/UNI:

http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-articles-asinerum-quantu.html

Asinerum sốtừ biến-cách như zanhtừ, khi nó làm object trong câu:Zanhtừ di-theo sốtừ, trừ số 1, sẽ biến-cách như sốtừ, và zanhtừ sẽ thêm [S] thành số-nhiều. Zanhtừ cũng cothe zùng lượng-cách {partitive-case}, không thêm [S]:

UN: một {one};

DEQ: mười {ten};

CARU: xebương {car};

RUNNER: chạy {run};

RUNNERIN: nó chạy {he runs};

RUNNERIL: chúng chạy {they run};

UNU CARU RUNNERIN: 1 con xebương dang chạy {one car runs};

DEQ CARUS RUNNERIL: 10 con xebương dang chạy {ten cars run};

DEQ CARUK RUNNERIL: 10 con xebương dang chạy {ten cars run};

JE VAN: tao có {I have};

JE VAN UNUV CARUV: tao có 1 con xebương {I have one car};

JE VAN DEQV CARUVS: tao có 10 con xebương {I have ten cars};

JE VAN DEQV CARUK: tao có 10 con xebương {I have ten cars};

Note: nên zùng lượng-cách cho zanhtừ di-theo sốtừ, nếu 2 dứa chúng dứng xa nhau.

Khi sốtừ là số-ghép, chảzụ 1001, thì Asinerum chỉ biến-cách con-số saucùng:

UN: một {one};

TIQ: ba {three};

BAQ: trăm {hundred};

CIQ: ngàn {thousand};

BAQ-TIQ: trăm-lẻ-ba {one-hundred-and-three};

CIQ-UN: ngàn-lẻ-một {one-thousand-and-one};

JE VAN BAQ-TIQV CARUVS: tao có 103 ông xe {I have one-hundred-and-three cars};

JE VAN CIQ-UNUV DOGUVS: tao có 1001 ông cún {I have one-thousand-and-one puppies};

JE VAN UNUV DOGUV: tao có 1 ông cún {I have one puppy};

Note: các cụm-chữ như CIQ-UN phải dọc nối-âm {liaison}, thành CIQUN.

ASINERUM CARDINAL NUMBERS

Asinerum sốtừ-dếm {cardinal-number} gồm các anh below.

Các anh từ {0} tới {10}, trừ anh {1}, thì toàn [Q] suffix:

ZEQ: 0 {zero};

UN: 1 {one};

TUQ: 2 {two};

TIQ: 3 {three};

CAQ: 4 {four};

FIQ: 5 {five};

SIQ: 6 {six};

SAQ: 7 {seven};

VIQ: 8 {eight};

NIQ: 9 {nine};

DEQ: 10 {ten};

Các anh từ {11} tới {19}, là chữ-zính của anh {10} mý các anh {1:9}, nhưng bỏ [Q] giữa:

DUNEQ: 11 {eleven };

DETUQ: 12 {twelve };

DETIQ: 13 {thirteen};

DECAQ: 14 {fourteen};

DEFIQ: 15 {fifteen};

DESIQ: 16 {sixteen};

DESAQ: 17 {seventeen};

DEVIQ: 18 {eighteen};

DENIQ: 19 {nineteen};

Note: riêng anh {11} zính {10+1} nom hơi khác chút nha, dừng nom sai.

Các anh từ {20} tới {90}, là chữ-zính của các anh {2:9} mý anh {10}, cũng bỏ [Q] giữa:

TUDEQ: 20 {twenty};

TIDEQ: 30 {thirty};

CADEQ: 40 {fourty};

FIDEQ: 50 {fifty};

SIDEQ: 60 {sixty};

SADEQ: 70 {seventy};

VIDEQ: 80 {eighty};

NIDEQ: 90 {ninety};

Các anh từ {100} tới {1,000,000,000,000} aka ngàn-tỷ:

BAQ: 100 {hundred};

CIQ: 1,000 {thousand};

VAQ: 10,000 {ten-thousand};

MIQ: 1,000,000 {million};

BIQ: 1,000,000,000 {billion};

TRIQ: 1,000,000,000,000 {trillion};

Khi biên các số-ghép, thì NÊN (không bóbuộc) ghép các số-dếm bằng zấu-gạch {hyphen}, không cần thêm [S] hay anything:

CIQ-NIQ-BAQ-VIDEQ-FIQ: 1985;

CIQ-BAQ-TUDEQ-TIQ: 1123;

TUQ-CIQ-DESAQ: 2017;

FIQ-CIQ-UN: 5001;

SIQ-BAQ-FIDEQ-CAQ: 654;

TIQ-VAQ-NIQ-CIQ: ba-vạn-chín-nghìn {39,000};

Note: 100 là BAQ, không cần biên UN-BAQ, tươngtự các anh ngàn, chai, vạn, etc.

ASINERUM PARTITIVE NUMBERS

Asinerum sốtừ-lẻ {partitive-number}, tạng 2/3 hay 3/4, thì zùng anh PEQ làm link, và chơi zấu-gạch:

PEQ: phần {per};

PEBAQ: phần-trăm {percent};

PECIQ: phần-ngàn {one thousandth};

PEVAQ: phần-vạn {one ten-thousandth};

PEMIQ : phần-triệu {one millionth};

PEBIQ: phần-tỷ {one billionth};

Chảzụ:

UN-PEQ-CAQ: phần-tư {one fourth};

TIQ-PEQ-CAQ: ba-phần-tư {three fourths};

DEQ-PEQ-BAQ: mười-phần-trăm {ten hundredths};

DEQ-PEBAQ: mười-phần-trăm {ten percent};

Các Asinerum sốtừ-lẻ quen zùng, thì biên zính mẹ nhau, và bỏ bớt [Q], như dám anh này:

HAQ: nửa {half};

UNPETUQ: một-phần-hai {one second}; aka 1/2;

UNPECAQ: một-phần-tư {one fourth}; aka 1/4;

TIPECAQ: ba-phần-tư {three fourths}; aka 3/4;

Zĩnhiên cothe bosung vôvàn anh khác.

Các Asinerum sốtừ-lẻ, khi di cùng zanhtừ, thì zanhtừ nên dánh lượng-cách, như này:

TIQ-PEQ-CAQ CARUK: ba-phần-tư con xe {three fourths of the car};

TIPECAQ CARUK: ba-phần-tư con xe {three fourths of the car};

JE VAN TIPECAQV CARUK: tao có ba-phần-tư con xe {I have three fourths of the car};

ASINERUM ORDINAL NUMBERS

Asinerum sốtừ-thứtự {ordinal-number}, như thứ-nhất, thứ-hai, 1st, 2nd, thì tạo từ sốtừ-dếm, và thêm cặp [YE], thành mẹ tínhtừ bìnhthường.

Chảzụ:

UNYE: 1st {first};

TUQYE: 2nd {second};

TIQYE: 3rd {third};

CAQYE: 4th {fourth};

DEQYE: 10th {tenth};

BAQYE: 100th {hundredth};

Các số-ghép, thì chỉ dánh thứtự cho con-số saucùng:

TUDEQ-TUQYE: 22nd {twenty second};

Asinerum sốtừ-thứtự zùng hoàntoàn như tínhtừ, và khi biên tạng arab thì thêm Duôi cho xinh:

JE SAN LEX TUQYEX FILLEX DE MIAP FAMILAP: tao là con thứ-hai trong giadình {I am the second son in my family};

LE CADEQ-UNYE: người thứ bốn mốt {the forty-first};

LO 1985o ANNO: năm thứ 1985 {the 1985th year};

LE 117e HOMME: người thứ 117 {the 117th man};

*vocabulary

SAN: tao là {I am};

JE SAN: tao là {I am};

FILLE: con-trai {son};

FAMILA: giadình {family};

ANNO: năm {year};

*continua*

Note: Asinerum hoàntoàn không có các hợp-âm {syllable-combination} như tạng {ay}, {eo}, {oa} của chữ Giùn. Khi gặp các ông chữ này, chúng mình phải dọc táchbạch từng kítự {character}, naná italian.

Note: trừ [L], [M], [N], [R], thì mọi phụ-âm khác, cũng-như các zãy phụ-âm, khi dứng cuối từ-biên, dều câm {mute}, naná francais.*continua*

(C)2002-201721 Comments (Page 1/1)

Khoai (1)

[si="6"]bé Lủng hè này có đi Nga nghe banh hôn

chúng anh tháptùng mới[/si]


Asinerum Project Commander (2)

Ref: Khoai (1)

Mùa nay Zì bận quá, nhẽ chỉ cố di dược vài ngày.

Nếu déo di thì, 12 mùa nữa mý lại có WC ở âubương. Lúc ý cókhi hehe chúng mình lên mẹ nóc tủ sạch gòy.


Khoai (3)

[si="6"]Ref: Asinerum Project Commander (2)

grasiah jee chica

i'll try to be there

có jì liênlạc sau[/si]


Asinerum Project Commander (4)

Ref: Khoai (3)

Phải biên cho dúng ngữpháp chứ:

[fo: color="#009900"]"grasiah jea chica"
[/fo]
u:

[fo: color="#009900"]"grasiah mia chica"
[/fo]
Chữ [dạitừ-sởhữu] JEE aka "của-tao" zành cho những zanhtừ nào có duôi [E] thoy, chảzụ [fo: color="#FF9966"]JEE HOMME[/fo]. Còn CHICA mang duôi [A] thì phải zùng [fo: color="#FF9966"]JE[fo: color="#FF0000"]A[/fo] CHICA[/fo].

Dcm tập dánh ngữpháp Bương cho quen dy. Chữ Mẽo không ngoan dâu, thường bị bọn Pháp chê suốt. Ngữpháp phứctạp sẽ khiến ngônngữ thành trongsáng hơn, ít sai-nghĩa hơn, nhất-là trong các câubiên zài.

CHICA có gốc 'tâybannha, có nghĩa là {gáimú}. Còn JE gốc 'pháp, có nghĩa là {tao}. Chữ MIE/MIA là cách zùng khác cho JEE/JEA, dặng phongphú kho từvựng biên và nói. Nhẽ chúng cô cũng từng nghe bàihát MAMMA MIA, dó là chữ 'ýtaly, có nghĩa là {mẹ-tao}.

GRASIAH có duôi là [H], ie. nó là 1 thántừ. Nơi Asinerum thì, zanhtừ dứng sau thántừ không cần biếncách. Chữ này có gốc 'tâybannha và 'ýtaly, cũng hay dược bọn Mẽo xài.


Pú lit (5)

Mình tập xài chữ Asinerium như một hobby tiêu khiển.

Zì xem thay mẹ cái hình đầu bài đi. Zòm mất mẹ hết cả năng lượng, ý chí. Ảnh lồn gì não hết cả nề.

Xe bương Lit tuyền nhạc vàng. Đọc tút của Zì xong, ngẫm thấy đúng, Lit thấy hay nhưng vẫn xóa cụ đi để thay Mô đen Tắc kinh cho hưng phấn, lấy năng lượng húng chó. Giờ nhìn cái ảnh não, chán vãi lồn ra


Silk (6)

Ref: Pú lit (5)

Vậy nghe chút Bolero Âu Bương cover đi cô

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=_q8s93klams&list=RD_q8s93klams]


Asinerum Project Commander (7)

Ref: Asinerum Project Commander (4)

Nếu muốn zùng chữ {cámơn} theo tạng dộngtừ, như {thank} của Mẽo, thì zùng dộngtừ:

[fo: color="#FF6666"]GRASIR[/fo]

Nó cũng có nghĩa là cámơn, như là 1 dộngtừ, mang duôi [H].

Khi dó, sẽ zùng:

[fo: color="#009900"]GRASIRAN JEAD CHICAD (tao cámơn gáimú của tao)[/fo]

hoặc:

[fo: color="#009900"]GRASIRAN JEAC CHICAC[/fo][fo: color="#009900"] (tao cámơn gáimú của tao)[/fo]

GRASIRAN là dộngtừ GRASIR chia ở ngôi thứ-nhất, tức là {tao} aka:

[fo: color="#009900"]JE GRASIRAN[/fo]

Như chữ 'tâybannha hay 'ýtaly, dạitừ chủngữ [JE] không cầnthiết trong trườnghợp này, vì dộngtừ khi chia {conjugated} dã baohàm chủngữ gòy.

Hai cách zùng "[fo: color="#009900"]JEAD CHICAD[/fo]" và "[fo: color="#009900"]JEAC CHICAC[/fo]" là hơi khác nhau.

Cách No1 trangtrọng hơn, vì zùng dative-case, mang nghĩa "tao dem zững cámơn của tao zâng cho mày", mý CHICA là dốitượng {object} giántiếp của dộngtừ {predicate}.

Còn cách No2 thì thôngzụng hơn, mý CHICA là dốitượng trựctiếp.

Dó là vănvẻ thoy. Còn bìnhthường thì chỉ cần:

[fo: color="#009900"]GRASIAH
[/fo]
hoặc

[fo: color="#009900"]VI GRASIAH[/fo]

hoặc

[fo: color="#009900"]VIC GRASIRAN[/fo]

Ở dây, VI cũng là BE/BA hay CHE/CHA, mang nghĩa tươngdương {you} của chữ Mẽo, ápzụng cho mọi dốitượng dang nóichuyện, zù 1 hay nhiều người.

Note: GRASIAH mang trọngâm tại [SI], còn GRASIRAN mang trọngâm tại [GRA], nghe chưa batoong, theo dúng âmvị của Asinerum.


Asinerum Project Commander (8)

Ref: Pú lit (5)

Dang quen nom nhạc-vàng, nhẽ không nên vọt thẳng lên Disco (tạng Modern Talking), vì sẽ làm hỏng tai và chóng chán.

Mà nên nom Rock Nhẹ aka soft-rock hay Rock Chậm aka slow-rock. Zì suggest tạng bài này:

[youtube=c3nScN89Klo]
Asinerum Project Commander (9)

Chúng batoong luyện zùng Asinerum di, sẽ nom cực thúvị và ýnghĩa.

Chảzụ, khi chào nhau {hello how are you}, thì sủa:

[fo: color="#009900"]chaoh hay son vi[/fo]

CHAOH là thántừ (duôi H), nghĩa là {chào}, {ciao}, {hello}. Dọc là "[fo: color="#FF0000"]trá-ô[/fo]" nha, không dọc "chào" như Giùn.

Còn HAY là trạngtừ (duôi Y), chúng cô vửa học xong. Dọc là "[fo: color="#FF0000"]há-i[/fo]" nha, không dọc "hay" như Giùn.

Note: mọi kýtự của Asinerum, trừ những cụm {cluster} dã xácdịnh theo quytắc, như WO/SH/etc, phải dược xướng-âm riêng và rõ.

Còn SON và VI dọc bìnhthường. Nhớ chữ [O] là {ô} của Giùn.

Khi có ai sủa câu trên, chúng co reply:

[fo: color="#009900"]grasiah san finy[/fo]

hoặc

[fo: color="#009900"]grasiah san finyex[/fo]

Hai cách này dều dúng ngữpháp. Cách No1, mý FINY là trạngtừ, phụcvụ dộngtừ vịngữ ESER (ở dây chia conjugate là SAN aka JE SAN nghĩa là {I am} aka tao-là), nó hàm-ý, [fo: color="#FF9966"]tao lúc này khỏe[/fo] aka [fo: color="#FF9966"]trạngthái hiệntại của tao là khỏe[/fo].

Còn cách No2, thì FINYE là tínhtừ, phụcvụ dạitừ chủngữ JE (dạitừ này hidden nha, không nom trong câu), nó hàm-ý [fo: color="#FF9966"]tao luôn khỏe, lúc này và lúc khác[/fo].

Dó. Dcm Asinerum cựckỳ phứctạp zưng cựckỳ trongsáng và vănminh và tinhtế.


Asinerum Project Commander (10)

Ref: Asinerum Project Commander (7)

Sorry biên nhầm, sửa thành:

"Nó cũng có nghĩa là cámơn, như là 1 dộngtừ, mang duôi [R]"


wet blanket (11)

Lừa thì cứ phải quất vào mông mới hiệu quả hehe
[facebook=1821030978190178]

(click vào hình để play)


Xoong Thủng (12)

Sau sự vụ U23, Giùn đang ùn ùn rủ nhau đi ký đòi tử hình con người Nhật có hành động dâm ô và giết chết bé gái Giùn.

Anh muốn hỏi tham gia ký thể có tác dụng gì không và có nên làm không?

Thực sự nhìn ảnh của bé gái đó anh cũng không cầm lòng được nhưng vì đã sanh hoạt trong quán Bựa thì làm cái gì nó phải có ích chứ a dua là không được


Dai Cuong (13)

Ref: Xoong Thủng (12)

Dùng biện pháp nhw ảnh của con Chăn ướt để dẹp sự lên đồng của nhân dân.

Giùn niềm vui bất tận. Sin chúc mừng nồng nhiệt.

Lần trc khi tôi hỏi Zì về việc cầm hộ đồ trên xe bay. Zì có nó có con Bương Canada xách giúp bọc matuy. Lãnh chúa CAD chịu ko cần thiệp đc vào Giùn. Cái này hehe nhândan Giun đang làm lên lịch sử khi có ý định cần thiệp vào tư pháp Nhật thượng đẳng.

Bất kể con nào hỏi. M đến từ đâu, trừ trường hợp đặc biệt, tôi sẽ nói, tạo ở 1 vùng của châu á, chưa phát triển, nhận mình là Giùn hehe, các cô biết rồi.


thì bựa bựa (14)


Chúng mình cothe tự_hào Giùn tộc ngàn niên văn vật, nhưng qua bương thượng_đẳng, kể cả khi đã nhập quốc tịch, chúng mình vẫn chỉ là nhandan hạng ba thui, không có gì tự_hào lắm.

Cùng 1 luật_pháp bương, cùng 1 tình huống, công dân hạng ba cũng không được hưởng kết _quả xét xử như chúng bương đâu.

Nói bương không phân biệt, không kỳ thị, cũng chỉ là lối nói mị dân thui, à


wet blanket (15)

Ref: Xoong Thủng (12)

Xét về tình, hài nhi Giùn này, quả thực tức tưởi

Cơ mà,bọn giùn, cụ thể là netizen giùn, thật hài hước quá
Trước giờ luôn đòi làm thẩm phán ở Giùn, anh thật, vãi lồn nên mặc cụ chúng nó
Nay, còn đòi luôn cả quyền phán quyết luật pháp tại xứ Lùn, thì anh đến cạn lời, đcm bọn trâu chó

Cơ mà thực tế mà nói, nếu chúng cô muốn tên tội phạm trả giá, cho thoả cái cảm xúc mông muội của chúng cô, thì anh nghĩ đéo ổn đâu, vì tử hình mới chính là lối thoát cho con phạm nhân, nghe chưa. Hãy đề xuất bọn lùn cho mức án cao nhất ngoại trừ tử hình hehe


wet blanket (16)

Bắt gia phả nhà. cỏn bồi thường ít trẹo tơn, cũng không quá tệ, dcm đéo gì như bọn thổ dân, chỉ biết hò hét chém giết đcm mọi rợi quá nha


wet blanket (17)

Ref: wet blanket (16)

Ngon hơn, thi bắt chính phủ lùn đền tý đỉnh cũng công chính nha, đéo hề quá đáng, xưa giờ giùn can tội cắn cắp hoài có ai thấy nhục đéo đâu mà ngại?

Đấy, ký đề xuất thì phải như thế, đéo ai lại ký bắt người ta giết đcm mọi rợ


Bon chen (18)

vẫn thế chẳng thay đổi gì, chuyên hóng hớt chuyện người khác,lên đồng đòi này đòi nọ hộ người khác trong khi bản thân và gia đình cũng bị hấp diêm dở sống dở chết thì lại chẳng ý thức được. Rồi lại nghĩ người ta sẽ xử án theo dư luận giống ở đâu đó sao?


wet blanket (19)

địt mẹ tóm lại đề xuất là đề xuất bồi thường, đại khái bù đắp sửa lỗi or the likes
chứ đéo có chuyện đề xuất phán quyết, luật là luật
đcm bọn trâu chó mọi rợ


thì bựa bựa (20)


Phân tích kỹ thuật thị trường tiền số như đang là mô hình Vai Đầu Vai nhẻ?thì bựa bựa (21)

Ref: wet blanket (19)

Anh đéo dõi theo vụ này, nhưng lời con Uớt phán chuẩn.

Anh ban khen, nha.